معرفی کتاب : آیین پیروزی جک ولش

معرفی کتاب : آیین پیروزی جک ولش
نویسنده کتاب : ولش جک
ناشر کتاب : ابوعطا
تعداد صفحات کتاب : 480

فهرست مطالب کتاب

مقدمه: هر روز پرسش جدیدی مطرح می شود 1
بخش اول: اصول پایه ای 11
فصل1: مأموریت و ارزش ها: درباره مسئله ای تا به این اندازه ملموس، حرف های بیهوده زیادی زده شده است 13
فصل2: صراحت: راز کوچک اما بسیار مهم تجارت 29
فصل3: تمایز کارکنان: بیرحمانه و داروین گرایانه؟ شاید هم منصفانه و موثر! 45
فصل4: حق اظهار نظر و احترام: تمام مغزها را به کار بگیرید 67
بخش دوم: شرکت شما 73
فصل5: رهبری: دیگر فقط خودتان مهم نیستید 75
فصل6: استخدام: برنده ها از چه چیزی ساخته شده اند؟ 103
فصل7: مدیریت افراد: بازیکنان مناسب رادر اختیار دارید. حالا چه باید کرد؟ 127
فصل8: راه هایی که از هم جدا می شوند: اخراج کردن کار سختی است 155
فصل9: تغییر: کوه ها را می توان جا به جا کرد 171
فصل10: مدیریت بحران: از آشفتگی به آرامش 189
بخش سوم: رقبای شما 210
فصل11: استراتژی: آنقدرها هم پیچیده نیست 211
فصل12: بودجه بندی: ارایه روشی جدید برای یک سنت قدیمی 245
فصل13: رشد از درون: راه اندازی یک کار جدید 267
فصل14: ادغام و خریداری شرکت ها: هیجان ناشی از قرارداد و دیگر گناهان کبیره 283
فصل15: شش سیگما: از مراجعه به دندانپزشک آسان تر است 321
بخش چهارم: مسیر شغلی 329
فصل16: شغل مناسب: با یافتن شغل مناسب، کار لذت بخش می شود 331
فصل17: ارتقاء: متأسفانه، راه میان بری وجود ندارد 363
فصل18: موقعیت های دشوار: یک رییس بد 395
فصل19: تعادل بین کار و زندگی: آیا می توان همه چیز را هم زمان داشت؟ 413
فصل20: ناگفته ها از هر دری: سوالاتی که نزدیک بود از قلم بیافتد 445

نماد اعتماد
logo-samandehi