معرفی کتاب : نظام های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی

معرفی کتاب : نظام های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی
نویسنده کتاب : سايمونز رابرت
ناشر کتاب : آسيا
تعداد صفحات کتاب : 448

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار دکتر علینقی مشایخی 11
مقدمه 15
بخش اول: اصول اجرای استراتژی -
فصل1: مدیریت تنش های سازمانی 23
نظام های کنترل و سنجش عملکرد 25
برقراری توازن میان تنش های سازمانی 29
خلاصه فصل 38
فصل2: اصول استراتژی موفق 41
استراتژِی شرکت و استراتژی کسب و کار 42
پویایی بازار رقابتی 44
منابع و قابلیت های کسب و کار 47
چهار دیدگاه استراتژی 57
خلاصه فصل 68
فصل3: سازماندهی برای عملکرد 71
اهداف ساختار 72
طراحی واحدهای کار 72
گزینه های واحد پایه طرح 73
تخصصی شدن و حساسیت نسبت به بازار 84
پاسخگویی و حیطه کنترل 87
حیطه توجه 91
خلاصه فصل 94
فصل4: به کارگیری اطلاعات در کنترل و سنجش عملکرد 97
الگوی فرآیند سازمانی 100
انتخاب موضوع کنترل 104
به کارگیری اطلاعات 111
تعارض در به کارگیری اطلاعات مدیریت 117
خلاصه فصل 120
بخش دوم: ایجاد نظام های سنجش عملکرد -
فصل5: ایجاد طرح سود 125
سه چرخه برنامه ریزی سود 127
چرخه سود 129
چرخه نقدینگی 141
استفاده از چرخه های سود برای آزمون استراتژی 158
خلاصه فصل 164
فصل6: ارزیابی عملکرد سود استراتژیک 167
سوددهی استراتژیک 169
اثربخشی رقابتی: مغایرت های سهم بازار 173
اثربخشی رقابتی: مغایرت درآمد 177
خلاصه ای از مغایرت های اثربخشی 181
طرح سود براساس حجم تعیدل شده 181
بهره وری عملیاتی: هزینه های نامتغیر 188
خلاصه مغایرت های بهره وری عملیاتی 192
تفسیر مغایرت های سوددهی استراتژیک 193
به کارگیری تحلیل سوددهی استراتژیک 196
خلاصه فصل 201
فصل7: طراحی نظام های تخصیص دارایی 203
نظام های تخصیص دارایی 204
گروه بندی دارایی ها 211
ارزیابی پیشنهادهای تحصیل دارایی 212
جمع بندی موضوع 228
خلاصه فصل 231
فصل8: اتصال عملکرد به بازار 233
قیمت انتقالی: مدیریت بازارهای درونی شرکت 234
روش های قیمت گذاری انتقالی 236
آثار قیمت گذاری انتقالی 243
پیوند عملکرد سود به بازارهای بیرونی 248
ارزش افزوده اقتصادی 256
پیوند بازارهای بیرونی و عملیات داخلی بازگشت به برنامه سود 264
خلاصه فصل 267
فصل9: کارت امتیازی متوازن 269
کارت امتیازی متوازن 271
بررسی ارتباط معیارهای کارت امتیازی متوازن با استراتژی 288
چهار وجه: آیا این وجوه کافی است؟ 291
خلاصه فصل 292
بخش سوم: تحقق اهداف و استراتژی های سود -
فصل10: با استفاده از نظام های کنترل تشخیصی و تعاملی 295
نظام های کنترل تشخیصی 297
نظام های کنترل تعاملی 305
بازده مدیریت 321
خلاصه فصل 323
فصل11: همسویی انگیزه ها و اهداف عملکرد 327
ماهیت اهداف عملکرد 328
انتخاب معیارهای عملکرد 333
تعیین خط عملکرد 341
هم سو کردن انگیزه ها 347
پاداش مقامات اجرایی در شرکت موتور فورد 355
خلاصه فصل 357
فصل12: شناسایی ریسک استراتژیک 359
منابع ریسک استراتژیک 359
ارزیابی فشارهای ریسک داخلی 372
تظاهر و فریب 378
یادگیری درباره ریسک ها برای اجتناب از آن 384
خلاصه فصل 385
فصل13: مدیریت ریسک استراتژیک 387
عقای و محدوده ها 388
حدود انجام کسب و کار 392
کنترل های داخلی 400
محدودیت های استراتژیک 4007
خلاصه فصل 416
فصل14: اهرم های کنترل برای اجرای استراتژیک 423
اهرم های کنترل 424
اهرم های کنترل و رفتار انسانی 429
به کارگیری اهرم های کنترل 432
پذیرفتن مسئولیت کسب و کار 438
تحقق استراتژی ها و اهداف سود 442نماد اعتماد
logo-samandehi