معرفی کتاب : جهانی شدن و تحولات استراتژیک درمدیریت و سازمان

معرفی کتاب : جهانی شدن و تحولات استراتژیک درمدیریت و سازمان
نویسنده کتاب : ايران زاده سليمان
ناشر کتاب : افق دانش
تعداد صفحات کتاب : 404

فهرست مطالب کتاب

فصل اول -
بخش اول ـ تاریخچه و تعاریفی از جهانی شدن 15
مقدمه 15
تعاریفی از جهانی شدن 24
تاریخچه جهانی شدن 29
عوامل مؤثر در جهانی شدن 32
عوامل مؤثر بر جهانی شدن از دیدگاه دیگر 43
اتفاق دیگر 47
پیامدهای جهانی شدن 48
تأملاتی در مورد جهانی شدن 49
دیدگاه تأیید کنندگان 50
دیدگاه مخالفان 53
بخش دوم: سازمان تجارت جهانی 55
اهداف محوری GATT 57
چگونگی پیدایش GATT 57
ساختار تشکیلاتی 59
اصول اساسی 61
تولد WTO از دل گات 64
اهداف WTO 65
وظایف WTO 65
اصول WTO 66
فلسفه وجودی WTO 66
رعایت یک سری اصول 69
گاهنامه 77
بخش سوم ـ جامعه پسا صنعتی بستر ثانوی جهانی 78
توسعه پایدار در چهارچوب جهانی شدن 99
بخش چهارم ـ تحقیق و توسعه در روند جهانی شدن 103
مبنای قدرت و حیات در جهان کنونی 106
عوامل اصلی تحقیقات در مقایسه شاخص های 111
سازماندهی و مدیریت R&D 112
خصوصیات علم نوین 114
نظام تحقیقات در جهان 116
پرسنل تحقیقاتی 119
سیاست علمی و تحقیقاتی درآمریکا 121
علم در دانشگاه ها 127
تحقیق و توسعه در اروپای غربی 129
سیاست های علمی ملی 130
نظام تحقیقاتی در ژاپن 136
بخش پنجم ـ فرار مغزها 139
مهاجرت 141
فرار مغزها 141
فصل دوم -
بخش اول ـ سازمان در روند جهانی شدن 149
دلایل انتخاب استراتژی جهانی شدن 160
رقابت از موضع نگاه به جلو 161
رقابت از موضع گذشته تا حال 161
سازمان در قرن 21 162
جمع بندی ویژگیهای سازمان قرن 21 166
بخش دوم ـ سازمان‌های جهانی از دیدگاههای مختلف 176
سازمان های آینده 180
سازمان موج سوم از دیدگاه الوین تافلر 182
سازمان و مدیریت از دیدگاه مدرنیته و پست مدرنیته 186
نظرات چارلز هندی در مورد سازمان 189
سازمان شبدری 191
سازمان های مجازی 194
فلسفه وجودی سازمان های مجازی 197
مزایای سازمان مجازی 198
سازمان های شبکه ای 199
سازمان های یادگیر 203
موانع یادگیری سازمانی 207
نحوه تعامل شش مانع سدکننده یادگیری 209
طراحی سازمان به منظور بهره گیری از خدمات دیگران 211
سازمان حلقوی مستقل 211
سازمان خوشه ستارهای 211
بخش سوم ـ اندیشه‌های جدید مدیریت در سازمان‌ها 217
داشتن دید سیستمی 218
ذهنیت استراتژیک 226
مدیریت کیفیت فراگیر 231
کارآفرینی 241
مدیریت تغییر و تحول 247
داشتن تفکر علمی 250
بخش چهارم ـ جهانی شدن و تحولات استراتژیک 252
تاریخچه جهانی شدن 252
تحولات استراتژیک در سازمان 263
پیدایش و تکامل نیروی کار متخصص 264
سازمان متکی بر دانش 268
بخش پنجم ـ تولید انعطاف پذیر، تولید جهانی 275
مزیت رقابتی و تولید انعطاف پذیر 281
مدیریت شرکت انعطاف پذیر 284
رفتار با مشتری 286
افزایش توانایی جهت رقابت 287
تعریف جدید از سازمان 289
آزادی عمل در قیمت گذاری 290
روشهای تبلیغاتی 292
ماهیت فعالیت فروش 293
اقدامات و فعالیت های مدیران 294
فصل سوم -
بخش اول ـ جهانی شدن و توسعه انسانی 299
توسعه انسانی 301
سوابق تدوین گزارش توسعه انسانی 303
شاخص توسعه انسانی 310
شاخص توسعه انسانی بر حسب جنسیت 314
بخش دوم ـ جهانی شدن و فرهنگ‌های مختلف 315
تأثیر فرهنگ بر روی فرایندهای مدیریت 315
بخش سوم ـ تکنولوژی عامل جهانی بودن 341
تکنولوژی مناسب وسیله تبدیل منابع 342
سیکل عمر تکنولوژی از دیدگاه سازمان اسکاپ 344
تکنولوژی مناسب 363
جنبش تکنولوژی مناسب 367
رابطه تکنولوژی مناسب با انتقال تکنولوژی 369
تحقیق چیست؟ 374
مدیریت تکنولوژی مناسب 380
پیوست: 500 شرکت برتر جهان 387
فهرست منابع و مآخذ 399

نماد اعتماد
logo-samandehi