معرفی کتاب : ساختن برا ی ماندن

معرفی کتاب : ساختن برا ی ماندن
نویسنده کتاب : کالينز جيمز ، پوراس جری
ناشر کتاب : فرا
تعداد صفحات کتاب : 387

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ناشر 7
یادداشت مترجم 9
مقدمه نویسندگان 11
فصل اول: بهترین بهترینها 13
فصل دوم: ساعت سازی، نه ساعت گویی 41
میان فصل: کدامیک: "این یا آن"؟، یا "هم این وهم آن"؟ 69
فصل سوم: مهمتر از سود 73
فصل چهارم: حفظ جهان بینی/ مداومت در پیشرفت 117
فصل پنجم: هدفهای بلندپروازانه 131
فصل ششم: فرهنگهای شبه دینی 163
فصل هفتم: انتخاب شایسته 193
فصل هشتم: مدیریت درون‌زا 231
فصل نهم: پیشرفت حد و مرز ندارد 251
فصل دهم: پایان آغاز 271
فصل یازدهم: انتخاب آرمان 295
پی گفتار- پرسش و پاسخ 323
پیوست1 333
پیوست 2 341
پیوست3 359

نماد اعتماد
logo-samandehi