معرفی کتاب : کارآفرینی از تئوری تا عمل

معرفی کتاب : کارآفرینی از تئوری تا عمل
نویسنده کتاب : ذبيحي محمدرضا، مقدسي عليرضا
ناشر کتاب : جهان فردا
تعداد صفحات کتاب : 208

فهرست مطالب کتاب

فصل 1: مبانی و مفاهیم کارآفرینی -
مثالی در زمینه کارآفرینی در سازمان ها -
مقدمه -
ریشه یابی مفهوم کارآفرینی -
مفاهیم و تعاریف کارآفرینی -
مفاهیم و تعاریف کارآفرین -
نوع شناسی کارآفرینی -
رویکردهای جدید به موضوع کارآفرینی -
پرسش های فصل اول -
آشنایی با یک کارآفرین موفق خارجی -
منابع و مآخد فصل اول -
فصل 2: دیدگاه های کارآفرینی -
مثالی در زمینه کارآفرینی در سازمان ها -
مقدمه -
دیدگاه های اقتصادی کارآفرینی -
دیدگاه های مدیریتی کارآفرینی -
پرسش های فصل دوم -
آشنایی با یک کارآفرین موفق خارجی -
منابع و مآخذ فصل دوم -
فصل 3: کارآفرینی مستقل -
مثالی در زمینه کارآفرینی در سازمان ها -
مقدمه -
مفهوم کارآفرینی و کارآفرین مستقل -
ویژگی های کارآفرینان مستقل -
ابعاد ناخوشایند کارآفرینی مستقل -
پرسش های فصل سوم -
منابع و مآخذ فصل سوم -
فصل 4: کارآفرینی درون سازمانی -
مثالی در زمینه کارآفرینی در سازمان ها -
مقدمه -
مفهوم کارآفرینی درون سازمانی -
تفاوت های کارآفرینی درون سازمانی با کارآفرینی مستقل و سازمانی -
مراحل کارآفرینی درون سازمانی -
مدل پیاده سازی کارآفرینی درون سازمانی -
موانع کارآفرینی درون سازمانی -
پرسش های فصل چهارم -
آشنایی با یک کارآفرین موفق خارجی -
منابع و مآخد فصل چهارم -
فصل 5: کارآفرینی سازمانی -
مثالی در زمینه کارآفرینی در سازمان ها -
مقدمه -
مفهوم کارآفرینی سازمانی -
رویکردهای متداول به کارآفرینی سازمانی -
مراحل کارآفرینی سازمانی -
اصول استقرار کارآفرینی سازمانی -
استراتژی های استقرار کارآفرینی سازمانی -
مدل پیاده سازی کارآفرینی سازی -
موانع پیاده سازی کارآفرینی سازی -
مدل های امکان سنجی پیاده سازی کارآفرینی سازمانی -
آشنایی با یک کارآفرین موفق خارجی -
منابع و مآخذ فصل پنجم -
فصل 6: ویژگی های سازمان کارآفرین -
مثالی در زمینه کارآفرینی در سازمان ها -
مقدمه -
مفهوم سازمان کارآفرین -
ابعاد سازمان های کارآفرین -
خلاصه ابعاد و ویژگی های سازمان های کارآفرین -
مقایسه سازمان های کارآفرین و غیرکارآفرین -
انواع سازمان های کارآفرین -
مدل ارزیابی ویژگی های سازمان کارآفرین -
پرسش های فصل ششم -
آشنایی با یک کارآفرین موفق خارجی -
منابع و مآخذ فصل ششم -
فصل 7: آموزش کارآفرینی -
مثالی در زمینه کارآفرینی در سازمان ها -
مقدمه -
تاریخچه پیدایش آموزش کارآفرینی -
تعریف آموزش کارآفرینی -
اهداف آموزش کارآفرینی -
رئوس مطالب آموزش کارآفرینی -
فرایند آموزش کارآفرینی -
دوره های آموزش کارآفرینی -
نکات مهم در ارایه دوره های آموزش کارآفرینی -
چارچوب آموزش کارآفرینی -
مراکز آموزش کارآفرینی -
دانشگاه کارآفرین -
تجربیات برخی از کشورها در پیاده سازی برنامه های آموزش کارآفرینی -
پرسش های فصل هفتم -
آشنایی با یک کارآفرین موفق خارجی -
منابع و مآخذ فصل هفتم -
پیوست ها -
پیوست 1 تست کارآفرینی مستقل -
پیوست 2 تست انگیزه پیشرفت و موفقیت کارآفرین -
پیوست 3 تست ارزیابی عادات کاری -
پیوست 4 تست تحمل ابهام -
پیوست 5 تست مرکز کنترل -
پیوست 6 تست نوآور بودن سازمان -

نماد اعتماد
logo-samandehi