معرفی کتاب : مدیریت کارآفرینی

معرفی کتاب : مدیریت کارآفرینی
نویسنده کتاب : حسن مرادي نرگس
ناشر کتاب : موسسه تحقيقات و آموزش مديريت
تعداد صفحات کتاب : 261

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: سیر تحول مفهوم کارآفرینی -
دیدگاه اقتصاددانان به کارآفرینی -
دیدگاه محققین علوم رفتاری به کارآفرینی -
تحلیل بر تعاریف ارائه شده در خصوص کارآفرینی -
دیدگاه های مختلف نسبت به کارآفرینی -
ضرورت توجه به کارآفرینی -
فصل دوم: انواع کارآفرینی -
کارآفرینی مستقل -
ویژگی های کارآفرینان مستقل -
کارآفرین درون سازمانی -
نقش کارآفرینان سازمانی -
مراحل کارآفرینی درون سازمانی -
سازمان کارآفرین -
ویژگی های سازمان کارآفرین -
استراتژی های سازمان کارآفرین -
مدل های ایجاد سازمان کارآفرین -
1- مدل یا فرآیند کارآفرینی سازمانی کورن وال و پرلمن -
2- مدل ترغیب کارآفرینی سازمانی کوراتکو و هاجتس -
3- مدل کارآفرینی سازمانی از دیدگاه فرای -
مراحل اجرای استراتژی کارآفرینی در سازمان -
ابزار سنجش کارآفرینی سازمانی -
سنجش کارآفرینی سازمانی -
مدیریت کارآفرینی سازمان -
چند توصیه برای مدیران کارآفرین -
اهمیت نقش رهبری برای مدیران کارآفرین -
نقش مدیر در پرورش کارآفرینی -
کارآفرینی بین المللی -
ورود کارآفرین به فعالیت اقتصادی بین المللی -
صادرات -
سرکایه گذاری مشترک -
اعطای امتیاز -
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -
ورود به بازار بین المللی: روش کلی و طرز کار -
کارآفرینی اجتماعی -
نقش های کارآفرینان اجتماعی -
انواع کارآفرینی اجتماعی -
مراحل فرآیند کارآفرینی اجتماعی -
مزایای کارآفرینی اجتماعی -
فصل سوم:آموزش کارآفرینی -
اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی -
انواع دوره های آموزش کارآفرینی -
اهداف دوره های آموزش کارآفرینی -
شرکت کنندگان در دوره های آموزش کارآفرینی -
سطوح مختلف دوره های آموزش کارآفرینی -
مدت دوره های آموزش کارآفرینی -
شیوه های آموزش -
سابقه آموزش کارآفرینی -
دانشگاه کارآفرین -
ویژگی های دانشگاه کارآفرین -
تلاش های ایران در زمینه آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها -
طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور -
فصل چهارم: مراحل راه اندازی کسب و کار جدید -
فرآیند کارآفرینی -
مرحله اول: شناسایی و ارزیابی فرصت های محیطی -
مرحله دوم: تدوین طرح تجاری -
خطوط کلی یک برنامه تجاری -
خلاصه اجرایی برنامه تجاری -
مرحله سوم: تأمین منابع مورد نیاز -
مالکیت خصوصی و منحصر به فرد -
مالکیت مشارکتی(شرکت سهامی) -
شرکت های حقوقی -
منابع رسمی یا سنتی تأمین سرمایه اولیه کارآفرینان -
منابع غیررسمی یا خصوصی تأمین سرمایه کارآفرینان -
مرحله چهارم: مدیریت کسب و کار -
فصل پنجم: چشم اندازهای کارآفرینی -
کارآفرینی فناورانه -
تعریف فناوری -
انواع فناوری -
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی -
خلق ایده و نوآوری -
تسهیل فرآیند اجرای عملیات -
ارزیابی دقیق فعالیت ها از طریق برقراری ارتباط مستمر با مشتریان مختلف -
مراحل ترویج ICT در سازمان کارآفرین -
چالش های کارآفرینان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات -
نقش و جایگاه دولت در استفاده کارآفرینان از فناوری های نوین -
فهرست منابع -
ضمائم -

نماد اعتماد
logo-samandehi