معرفی کتاب : کارآفرینی

معرفی کتاب : کارآفرینی
نویسنده کتاب : هزارجريبي جعفر
ناشر کتاب : پژوهشکده امور اقتصادي
تعداد صفحات کتاب : 265

فهرست مطالب کتاب

بخش 1: کارآفرینی چیست؟ -
واژه کارآفرینی -
پیشینه و تاریخچه -
تعاریف مفاهیم -
بخش 2: قلمرو کارآفرینی -
فصل 1: ظهور کارآفرینی -
فصل 2: اشتغال و کارآفرینی -
فصل 3: خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی -
فصل 4: کارآفرین -
فصل 5: فرآیند کارآفرینی -
فصل 6: خصوصی سازی مقدمه ای بر کارآفرینی -
فصل 7: مروری بر تحولات کارآفرینی در ایران و جهان -
بخش 3: نظری های کارآفرینی -
فصل 8: نظریه های کارآفرینی در اندیشه محققان جامعه شناسی -
فصل 9: سایر نظریه های کارآفرینی -
فصل 10: شیوه پژوهشی و خصوصیات کارآفرینان -
بخش 4: نتایج پژوهشی کارآفرینی در جامعه -
فصل 11: جامعه شناختی کارآفرینان -
توصیف ویژگی های عمومی پاسخگویان -
توصیف و تبیین فرضیه های تحقیق -
فرضیه های کلی -
فرضیه های فرعی -
فصل 12: تحلیل بر رویکردها و ادبیات کارآفرینی -
یافته های تجربی در حوزه کارآفرینی -
توصیف داده ها -
تحلیل فرضیه ها -
اشتغال و کارآفرینی -
دولت و کارآفرینی -
منافع اجتماعی کارآفرینی -
پیشنهادهایی برای پژوهش های آْینده -
فهرست منابع و مأخذ -

نماد اعتماد
logo-samandehi