معرفی کتاب : کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری

معرفی کتاب : کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری
نویسنده کتاب : مطهري علي
ناشر کتاب : آزادمهر
تعداد صفحات کتاب : 168

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 5
فصل اول: کارآفرینی 7
مقدمه 7
تعریف کار‏آفرینی 8
کار‏آفرین کیست؟ 8
ویژگی های کار‏آفرینان 14
کار‏آفرینان، مدیرانی ریسک پذیر 18
رویکرد رفتاری کار‏آفرین ها 20
فرهنگ کار‏آفرینی 23
پیامدهای کار‏آفرینی 30
مفاهیم کار‏آفرینی 32
زمینه های تحقیقاتی مناسب در کار‏آفرینی 33
کار‏آفرینی در بخش کشاورزی 34
کار‏آفرینی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 36
علل اهمیت کار‏آفرینی 40
پیشینه کار‏آفرینی در جهان 42
سابقه کار‏آفرینی در امریکا 43
تحصیلات و کار‏آفرینی 45
پیشینه کار‏آفرینی در ایران 46
اهداف کار‏آفرینی 47
مشکلات کار‏آفرینی 47
کار‏آفرینی و فن آوری اطلاعات 53
بانکداری الکترونیک و سیر تحول آن در ایران 60
کسب و کار الکترونیک 62
تجارت الکترونیک 63
Network Marketing 64
بانکداری الکترونیک 78
اجزای بانکداری الکترونیک در ایران 83
فصل دوم: خلاقیت 87
تعریف خلاقیت 88
ویژگی های خلاقیت 92
موانع خلاقیت 97
خلاقیت و مدیران 99
کارکنان خلاق 101
سازمان خلاق 101
ویژگی های سازمان خلاق 102
مدیریت خلاق و کارآفرینی 103
خلاقیت و اشتغال 106
تکنیک های خلاقیت 112
تکنیک طوفان ذهنی 113
تکنیک چرا 115
تکنیک شکستن مفروضات(فرضیات) 115
تکنیک پی ام ای 115
تکنیک doit 116
تکنیک شکوفه های نیلوفر آبی 116
تکنیک چه می شود اگر 117
تکنیک اسکمپر 117
تکنیک خلاقیت شش کلاه تفکر 117
گردش تخیلی 120
تفکر موازی 121
فرصت های خلاقیت 122
تکنیک دلفی 122
تکنیک بازگشت به مشتری 123
تکنیک استخوان ماهی 124
تکنیک گروه اسمی 125
تکنیک سینک تیکس 125
فصل سوم: نوآوری 127
تفاوت بین خلاقیت و نوآوری 128
انواع نوآوری 128
نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری 131
اصول نوآوری 132
موانع نوآوری 133
تیریز TRIZ حل خلاقانه مسئله 133
مدیریت کسب و کار 137
بازاریابی 142
فرآیند بازاریابی 142
وظایف و اهداف بازاریابی 143
انواع بازاریابی 144
برنامه ریزی بازاریابی 145
فصل چهارم: مدیریت زمان 147
اصول عمومی مدیریت زمان 148
برنامه ریزی 150
نکات سودمندی برای بهبود کیفیت وقت 151
مدیریت زمان و کسب و کار 157
سخن آخر 160
منبعنماد اعتماد
logo-samandehi