معرفی کتاب : دانستنی های مدیریتی

معرفی کتاب : دانستنی های مدیریتی
نویسنده کتاب : هلر رابرت
ناشر کتاب : انستيتو ايز ايران
تعداد صفحات کتاب : 448

فهرست مطالب کتاب