معرفی کتاب : مفاهیم اقتصاد کسب وکار برای مدیران

معرفی کتاب : مفاهیم اقتصاد کسب وکار برای مدیران
نویسنده کتاب : گرين وود ام. اس ،کارتر ام. جي
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي
تعداد صفحات کتاب : 285

فهرست مطالب کتاب

مقدمه سازمان 11
پیشگفتار 13
فصل یکم- اقتصاد‌دانان چه می کنند؟ -
گفتن داستان 21
تفسیر داستان 28
درک داستان 34
کاربرد ابزارهای اقتصادی 46
فصل دوم- مسأله اساسی: کمیابی ، انتخاب وتخصیص -
کمیابی و انتخاب 49
جعبه ابزار اساسی 50
ساز و کارهای تخصیص 53
الگوی امکانات تولید 54
محدودیت امکانات تولید 55
خلاصه 59
فصل سوم- الگو سازی بازار -
مقدمه 61
قانون تقاضا 64
قانون عرضه 68
ساز و کار بازار 70
بازارها و رفاه مصرف کننده 74
خلاصه 75
پیوست فنی: کشش ها 75
فصل چهارم- نارسایی بازار -
رقابت و بهینگی پارتو 81
رقابت ممکن است کار نکند 82
مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان 83
دخالت مستقیم در بازارها 85
خلاصه 85
عوامل برون زا و عدالت 86
فصل پنجم- الگو سازی از رفتار بنگاه ها -
مقدمه 91
بیشینه سازی سود 91
تحلیل هزینه نهایی و درآمد نهایی 94
تولید در حداکثر سود 103
خلاصه 105
خلاصه ای نظریه بنگاه 105
فصل ششم- طیف ساختار های بازار -
الگوهای ساختار بازار 110
ساختار بازار در عمل 118
خلاصه 120
خلاصه نتایج فصل های 1تا6 121
پیوست فنی : بنگاه بیشینه ساز سوددر رقابت انحصاری 122
فصل هفتم- انحصار چند گانه -
گزینش رقابتی 126
گزینش تبانی 127
انحصار چندگانه بدون تبانی: منحنی شکسته تقاضا 129
انحصار چندگانه و منافع عمومی 130
فصل هشتم- ساختار، رهبری و عملکرد بازار -
ساختار بازار 136
رهبری بازار 146
عملکرد بازار 153
نتیجه 166
فصل نهم- در فراسوی نظریه الگوی بنگاه -
بنگاهها چه می کنند 169
چه نوع بنگاهی 171
محدودیت های بنگاه در تصمیم گیری 172
هزینه های مدیریت دخلی بنگاه 173
فصل دهم- اقتصاد رشد بنگاه -
رشد بنگاه ها 187
راه های رشد از طریق خرید بنگاههای دیگر 194
نتایج 196
فصل یازدهم- انحصار چندگانه و نظریه بازی ها -
بازی هاو نظریه بازی ها 200
رفتار غیر همکار گونه در برابر رفتار همکار گونه 204
نتیجه گیری 213
فصل دوازدهم- اقتصاد مدیریتی کیفیت جامع -
مقدمه 215
اقتصاد الگوی مدیریتی MP/SM 222
اقتصاد الگوی مدیریتی CIF 226
بهره وری و هزینه در الگوی مدیریتی بهبودمستمر 228
اقتصاد انعطاف پذیری 230
ارزش خالص مشتری و انتخاب مشتری 240
نتیجه گیری 243
فصل سیزدهم- تنظیم قدرت بازار -
مقدمه 245
توجیه نظری برای دخالت 248
نتایج کلی 250
قانون گذاری در بریتاینا وزیان رفاهی عمومی 251
جنبه هایی از رهبری بازار درانحصار چندگانه 253
نقش دولت 260
سیاست رقابت در بریتانیا واتحادیه اروپا 261
قانون انحصار وادغام در بریتانیا 263
منابع 265
اصطلاح نامه 267
واژه نامه فارسی- انگلیسی 275
واژه نامه انگلیسی – فارسی 281