معرفی کتاب : تکنیکهای خلاقیت فردی و گروهی

معرفی کتاب : تکنیکهای خلاقیت فردی و گروهی
نویسنده کتاب : صمدآقايي جليل
ناشر کتاب : مرکز آموزش مديريت دولتي
تعداد صفحات کتاب : 212

فهرست مطالب کتاب

فهرست مطالب: الف
فهرست نمودارها: ت
فهرست جداول: ث
فهرست اشکال ج
پیشگفتار: چ
این کتاب برای چه کسانی مفید است؟ ذ
سازماندهی و روش استفاده از کتاب: ر
بخش اول خلاقیت و حل خلاقانه مسئله -
فصل 1: فرآیند خلاقیت 1
فصل 2: فرایند حل خلاق مسئله 6
بخش دوم: انواع تکنیکهای خلاقیت -
فصل 1: تکنیکهای خلاقیت فردی و گروهی 15
فصل 1: تکنیکهای خلاقیت فردی و گروهی 17
بخش سوم: تکنیکهای خلاقیت( بر حسب استفاده در مراحل هشتگانه فرایند حل خلاق مسئله) -
فصل 1: تکنیکهای تجزیه و تحلیل محیط 19
تکنیک چرا ؟ (why? Technique ( 19
تکنیک نقشه‌های روند(trend maps) 23
تکنیک نگاه با چشم ذهن(view with mind's eyes) 29
تکنیک p.p.c 31
تکنیک توهم خلاق (creative IIlusion) 35
تکنیک خواب خلاق(creative dream) 39
تکنیک شش کلاه فکری (six thinking hats) 43
فصل 2: تکنیک های تشخیص مشکل 60
تکنیک ایفای نقش (role playing) 60
تکنیک T.K.J 62
تکنیک درنگ خلاق(creative pause) 63
تکنیک یورش فکری معکوس(reversal brainstorming) 64
فصل 3:تکنیکهای شناسایی مشکل 65
تکنیک ایده کاتور(Ideatoon) 65
تکنیک P.M.I 68
تکنیک فهرست خصوصیات(Attribute listing) 71
تکنیک گوردون(Gordon) 73
تکنیک تخته داستان(Story Board) 73
تکنیک DO IT 78
تکنیک رسم مشکل(Drawing problem) 80
فصل 4: تکنیک فرضیه سازی 81
تکنیک چه می‌شود اگر؟ (What if… ? technioue) 81
تکنیک در هم شکستنی مفروضات(Assumption Smashing) 82
تکنیک وارونه سازی(Problem Reversal) 89
فصل 5: تکنیکهای ایده‌یابی -
تکنیک آینه‌های ذهنی (Mind Mirrors) 95
تکنیک ارتباط آزاد(Free Association) 99
ارتباط اجباری(Forced Association) 102
تکنیک اسکمپر(SCAMPER) 105
تکینک P.I.C.L 121
تجزیه و تحلیل مورفولوژیک (Morphological Analysis) 125
تکنیک تعمق(Meditation) 129
تکنیک حل مسئله نا‌خود‌آگاه(Unconcsious Problem Solving) 130
تکنیک دلفی(Delphy technique) 132
تکنیک رسم علائم (Doodles) 133
تکنیک زنجیرتراز(level chain technique) 137
تکنیک سینکتیکس(synectics) 141
تکنیک شقوق مختلفA.P.C 146
تکنیک شکوفه نیلوفر (lutos Blossum) 151
تکینک شم معنی شناسی(Semantic Intution) 154
تکنیک گردش تخیلی(Spesulative Excursion) 157
تکنیک گروه اسمی(Nominal Group) 161
تکنیک نقشه‌های ذهنی((Mind Maps 163
تکنیک واژه تصادفی(Random Word) 166
تکنیک یورش فکری(Brainstorming) 168
تکنیک یورش فکری کتبی((Braonwriting 173
فصل 6: تکنیکهای ارزیابی و انتخاب 173
تکنیک تجزیه و تحلیل ماتریسی(Matrix Analysis) 173
تکنیک جدل(Dialectic Technique) 174
تکنیک ماتریس گزینش ایده‌ها (Screening Matrix For Ideas) 175
فصل 7: تکنیکهای اجرا 178
فصل 8: تکنیکهای کنترل 178
بخش چهارم: توصیه هایی برای رشد خلاقیت -
بخش پنجم: معرفی نرم افزارهای خلاقیت و نوآوری -
منابع و مأخذ فارسی 200
منابع و مأخذ انگلیسی 201
منابع اینترنتی 204نماد اعتماد
logo-samandehi