معرفی کتاب : خلاقیت در ساخت محصولات جهانی

معرفی کتاب : خلاقیت در ساخت محصولات جهانی
نویسنده کتاب : کلي تام
ناشر کتاب : مبلغان
تعداد صفحات کتاب : 298

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 14
سپاسگزاری 16
فصل1: نوآوری در صدر 19
فصل2: از همان ابتدا بدون برنامه ریزی انجام دهید 31
فصل3: نوآوری با یک نگاه آغاز می شود 37
فصل4: توفان مغزی کامل 65
فصل5: یک شرکت معرکه به گروه های پر حرارت نیاز دارد 79
فصل6: ساختن الگوی نخستین در حکم تندنویسی در نوآوری است 111
فصل7: گلخانه خود را بسازید 129
فصل8: منتظر غیرمنتظره باشید 155
فصل9: پرش از روی مانع 171
فصل10: تجربه آفرینی برای تفریح و سود 199
فصل11: صفر به شصت 223
فصل12: رنگ آمیزی خارج از خطوط 233
فصل13: در جست و جوی رابط"وت نپ" 255
فصل14: زندگی آینده 275
فصل15: به کار بستن تمام توش و توان در یک ضربه محکم 291

نماد اعتماد
logo-samandehi