معرفی کتاب : TRIZ [تی.آر.آی.زد] نوآوری نظام یافته

معرفی کتاب : TRIZ [تی.آر.آی.زد] نوآوری نظام یافته
نویسنده کتاب : ترنينکو جان ، زوسمن آلا، زلاتين بوريس
ناشر کتاب : موسسه خدمات فرهنگي رسا
تعداد صفحات کتاب : 336

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: مقدمه ای بر TRIZ : نظریه ةای حل ابتکاری مساله 19
مقدمه‌ای بر TRIZ : نظریه ةای حل ابتکاری مساله 21
هم افزایی 21
تاریخچه‌ی تئوریTRIZ 25
چهره‌ای در پس انقلاب 26
نگاهی کلی به فصلهای کتاب 27
درجه‌ی ابتکار 35
سطوح نوآوری 36
دستیابی به راه‌حلهای از طریق الگوهای نوآوری 43
فصل دوم: پرسشنامه های شناخت موقعیتهای نوآوری(ISQ) 53
پرسشنامه‌های شناخت موقعیتهای نوآوری(ISQ 55
محتویات ISQ 56
فصل سوم: فرمول بندی مساله 73
فرمول بندی مساله 75
آغاز کار 76
4پرسش برای کارکردهای سودمند(UF) 76
4پرسش برای کارکردهای زیان بار(HF): 76
مساله ی کوره 79
ایجاد صورت مساله‌ها 81
فرمولبندی مساله‌ی خارج کردن پیچ 87
فصل چهارم: تناقض های فنی 95
تناقض‌های فنی 97
زمان استفاده از تحلیل تناقض 97
منشا تحلیل تناقض 97
نکاهی نزدیکتر به تناقض فیزیکی 97
ساختار دهی به مساله ابتکاری در قلب یک تناقض 98
جدول تناقضها: راهی برای بهبود فرایند‌های معمول در حل مساله 100
تناقض فنی 104
اصول ابتکاری 105
جدول تناقض‌ها 106
به کار گیری جدول تناقض‌ها: مطالعه موردی 110
تناقض های فیزیکی و اصول تفکیک 113
تفکیک فضایی 118
تفکیک زمانی 119
تفکیک اجزاء(تفکیک بین یک و کل اجزایش) 122
رویکرد‌های دیگر به تناقض های مربوط به تفکیک 123
تفکیک وابسته به شرایط 124
گفتاری پیش از ادامه بحث 126
فصل پنجم: طرح ایده‌آل 127
طرح ایده آل 129
چه زمانی از مفهوم طرح ایده‌آل بهره جوییم 129
کاربردی از طرح ایده آل 130
ایده‌ آل بودن یعنی چه؟ 133
ظرف ایده‌آل وجود ندارد 134
شش راه برای دستیابی به ایده‌آلها 137
کاربرد: استفاده از چهار قدم برای رسیدن به طرح ایده آل 152
فصل ششم: مدل سازی سیستم، تجزیه و تحلیل شیء- اثر 155
مدل سازی سیستم، تجزیه و تحلیل شیء- اثر 157
مدل شیء- اثر 157
زمان استفاده از تجزیه و تحلیل شیء- اثر 158
ساختن یک مدل 158
اصطلاحات مدل 162
تجزیه و تحلیل 163
هفتادو شش راه حل استاندارد 169
کلاس1: بهبود سیستم بدون ایجاد تغییر در آن یا با اعمال تغییرات اندک 172
کلاس 2: بهبود سیستم از طریق تغییر آن 184
کلاس 3: گذار سیستمی 194
کلاس 4: کشف و اندازه‌گیری 197
کلاس5: راهبردهای ساده سازی و بهبود 207
فصل هفتم: الگوهای تکامل 219
الگوهای تکامل 221
زمان استفاده از الگوهای تکامل 221
1. تکامل مرحله‌ای 222
2. تکامل برای ایده‌آل شدن هر چه بیشتر 227
3. تکامل از طریق توسعه‌ی غیر یکنواخت اجزای سیستم 228
4. تکامل برای افزایش پویایی و کنترل پذیری 229
5. تکامل با افزایش پیچیدگی و سپس ساده سازی 233
6. تکامل به وسیله‌ی اجزاء سازگار و اجزاء ناسازگار 237
7. تکامل به سوی سطح خرد و افزایش استفاده از میدانها 239
8. تکامل برای کاهش درگیری انسان 242
فصل هشتم: پیاده‌سازی 243
پیاده‌سازی 245
پیاده سازی مواردی غیر ازTRIZ 245
کنار هم گذاشتن ابزارهای مختلف 246
پرسشنامه‌ی شناخت موقعیتهای نوآوری یاISQ(فصل دوم) 247
فرمول بندی مساله(فصل سوم) 247
انتخاب ابزار مناسب 249
تجزیه و تحلیل تناقض های فنی(فصل چهارم) 249
طرح ایده‌آل(فصل پنجم) 249
تجزیه و تحلیل شیء- اثر(فصل ششم) 250
الگوهای تکامل(فصل هفتم) 250
هم افزایی 250
پیوست الف- کاربرد برزخی از اثرات و پدیده‌های فیزیکی‌در شکل‌گیری راه .. 253
پیوست ب: 39 پارامتر آلتشولر 265
پیوست پ: 40 اصل 271
پیوست ت: 40 اصل نوآوری به ترتیب تداول استفاده 289
پیوست ث: ماتریس تناقض‌ها 293
پیوست ج: مطالعه موردی : مساله‌ی حلقه‌ی نگهدارنده... 305
پیوست چ: منابع 317
پیوست ح: واژگان تفصیلی 321نماد اعتماد
logo-samandehi