معرفی کتاب : خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی

معرفی کتاب : خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی
نویسنده کتاب : ربيع سام خانيان محمد، جهانيان رمضان ، مرتضائي احمد
ناشر کتاب : اسپند هنر
تعداد صفحات کتاب : 208

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 9
فصل اول ـ خلاقیت -
مقدمه 13
پیشینه خلاقیت 14
اهمیت خلاقیت 15
تعریف خلاقیت 17
تفکر 20
شیوه های تفکر 21
تفکر خلاق 21
مراحل تفکر خلاق 23
مفاهیم مرتبط با خلاقیت 25
خلاقیت، استعدادی قابل پرورش 29
مؤلفه های خلاقیت 31
نظریه های خلاقیت 32
نظریه های فلسفی خلاقیت (قدیم و جدید) 32
نظریه های علمی خلاقیت 34
فصل دوم ـ نوآوری -
تعریف نوآوری 37
فرآیند نوآوری در سازمان 38
ویژگیهای فرایند نوآوری 40
انواع نوآوری 41
منابع و فرصتهای نوآوری 43
مدلهای نوآوری سازمانی 44
تفاوت خلاقیت و نوآوری 445
تفاوت نوآوری و تغییر 47
تفاوت اختراع و نوآوری 48
نوآوری و بهره وری 48
مدیریت استراتژیک نوآوری 48
شیوه های اجرای استراتژیهای نوآوری 49
فرآیند مدیریت استراتژیک نوآوری 50
فصل سوم ـ ویژگیهای افراد خلاق و نوآور -
خصوصیات افراد خلاق 53
خصوصیات شناختی افراد خلاق 56
ویژگیها وخصوصیات شخصیتی افراد خلاق 57
عوامل و موانع مؤثر بر خلاقیت ونوآوری 59
عوامل و موانع مؤثر بر خلاقیت ونوآوری -
ویژگیهای سازمان خلاق و نوآور 63
نقش مدیر درپرورش خلاقیت 70
عوامل رشد و بازداری خلاقیت در سازمان 73
چگونه می توان خلاقیت و نوآوری را در سازمان تسهیل کرد 76
فنون و تکنیکهای خلاقیت 77
فرایند بهبود خلاقیت 84
فصل پنجم ـ خلاقیت، در آموزش و پرورش -
مقدمه 87
اهمیت خلاقیت در مدیریت آموزشی 88
مدیریت خلاق در مدرسه 89
عوامل مؤثر در مدیریت خلاق مدرسه 90
سبک مدیریتی 91
سیستم ارتباطی 94
برنامه ریزی 97
سازماندهی 98
انگیزش شغلی 98
ویژگیها و مهارتهای مدیر 101
فضاسازی برای خلاقیت 104
فعالیتهای فوق برنامه 105
معلمان و خلاقیت دانش آموزان 105
عوامل مؤثر در عملکرد خلاق معلمان 106
ساختار فیزیکی کلاس 108
ساختار شناختی ـ فکری 108
ساختار اجتماعی ـ عاطفی 109
ساختار آموزش و تدریس 109
ویژگیهای شخصی معلم 110
آموزش و پرورش و خلاقیت 112
اهداف آموزش خلاقیت 112
آموزش خلاقیت در کودکان و دانش آموزان 112
محتوا و مواد آموزش و خلاقیت 136
مشکلات مدارس در رابطه با تفکر خلاق 147
راهبردهای چگونگی رشد خلاقیت و تفکر دانش آموزان 148
فصل ششم ـ نوآوری در آموزش و پرورش -
مقدمه 153
تعریف نوآوری آموزشی 153
نوآوری های مدرسه ای 154
مراحل عملی نوآوری در آموزش و پرورش 154
موانع ومشکلات ونوآوری در آموزش و پرورش 155
راهکارهای رفع موانع نوآوری در آموزش و پرورش 156
سازمانها و مدیریت آن در قرن جدید 157
سازمانهای یادگیردنده، خلاقیت و نوآوری 159
مدرسه یادگیرنده و نوآوری 161
استراتژیهای مدیریتی مؤثر در خلاقیت و نوآوری آموزشگاه 162
فصل هفتم ـ سنجش و اندازه گیری خلاقیت و نوآوری -
مقدمه 169
سنجش خلاقیت از دیدگاه گیلفورد 169
سنجش و خلاقیت از دیدگاه تورنس 171
آزمون مدنیک 173
روش والاک و کوگان 173
روش گنزلزوجکسون 176
پرسشنامه خلاقیت 179
پرسشنامه خلاقیت (1) 179
پرسشنامه خلاقیت (2) 185
پرسشنامه خلاقیت (3) 193
پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت 197
منابع و مآخذ 201