معرفی کتاب : مدیریت نوآوری

معرفی کتاب : مدیریت نوآوری
نویسنده کتاب : جانسون فليکس
ناشر کتاب : دانشگاه صنعتي امير کبير(پلي تکنيک تهران)
تعداد صفحات کتاب : 290

فهرست مطالب کتاب

مقدمه نویسنده
مقدمه مترجمین
قسمت اول: چارچوب نوآوری 1
فصل اول: توسعه مدیریت نوآوری 3
مقدمه 3
نوآوری به عنوان مسیر رشد 8
برخی مفاهیم پایه ای نوآوری 10
مقایسه بین جنگ و مدیریت 14
رفتار غیرخطی توسعه کسب و کار 19
تحول و همکاری در تحول تکنولوژی 23
چالشهای مدیریت نوآوری در قرن بیست و یکم 31
خلاصه 41
فصل دوم: عصر بیولوژی 43
مقدمه 43
سیستمهای انعطاف پذیرپیچیده 46
استوارت کوفمن 48
مسیر سیستمهای غیرخطی 51
خودسازماندهی بحرانی 52
پویایی سیستم 55
مقدمه ای بر مدلسازی تجارت پویا 56
خلاصه 61
قسمت دوم: گامهای مدلسازی تجارت پویا 63
فصل سوم: تعیین موقعیت فعلی و هدف گذاری 65
مقدمه 65
سطح نوآوری و سیستمهای تجاری و فنی 72
تحلیل موقعیت خارجی 78
تحلیل منابع داخلی یا دارایی ها 84
بحث 94
فصل چهارم: تحلیل ذینفعان داخلی و خارجی 97
مقدمه 97
ذینفعان خارجی 107
ذینفعان داخلی 113
پیش بینی رفتار ذینفعان و تاثیر آن 116
فصل پنجم: تحلیل فرایندهای NPD , NBD 121
مقدمه 121
هفت فرایند تجاری 134
بحث 156
فصل ششم: شناخت مکانیزمهای غیرخطی 161
مقدمه 161
حلقه های تقویت کننده 166
حلقه های محدود کننده 172
مکانیزمهای مانع 176
تاخیر زمانی 180
مکانیزمهای انتخاب 181
مکانیزمهای ایجاد و تغییر 181
بحث 183
فصل هفتم: مدلسازی نوآوری و فرایندهای NPD , NBD 187
مقدمه 187
مدلسازی کامپیوتری 187
اعتبارسنجی و تعیین حدود مدل 193
تحلیل حساسیت 196
قسمت سوم: نوآوری پویا در بازارهای نامنظم 199
فصل هشتم: DBM- افزایش سرعت یادگیری سازمانی 201
مقدمه 201
سازمان یادگیرنده 204
DBM و تجارت هوشمند 208
سناریوی برنامه ریزی به عنوان یکی از عوامل تسریع 211
DBM و بنچ مارکینگ- بهبود فرایندهای داخلی 215
بحث 220
فصل نهم: DBM- طراحی و طراحی مجدد مدلهای تجاری 223
مقدمه 223
طراحی و طراحی مجدد مدلهای تجاری 226
حداکثر سازی سهم ذینفعان 233
مدیریت استراتژیک 236
نوآوری در شبکه ها و زنجیره عرضه 236
مدیریت سهام و تعیین استراتژی 244
DBM و کارت امتیازی متعادل 245
فصل دهم: DBM و مدیریت NPD , NBD 251
مقدمه 251
مدیریت عملکرد 252
ارتباط بین پنج معیار عملکرد 256
تقسیم و مرحله بندی فرایندهای NPD, NBD 265
بهبود فرایندهای NPD , NBD- 267
ارتباط بین DBM و سیستمهای کیفی 270
سخن آخر 273
واژه نامه 277
فهرست منابع 283
نمایه 287

نماد اعتماد
logo-samandehi