معرفی کتاب : چارچوب نظری مدیریت دانش

معرفی کتاب : چارچوب نظری مدیریت دانش
نویسنده کتاب : محمدي فاتح اصغر ،سبحاني محمدصادق
ناشر کتاب : پيام پويا
تعداد صفحات کتاب : 160

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 7
فصل1: چشم اندازی از مدیریت دانش 9
مقدمه 9
مفهوم دانش و تاریخچه مدیریت دانش 11
مدیریت دانش و تعاریف آن 13
انواع دانش 16
چرخه حیات مدیریت دانش 18
عوامل تشکیل دهنده چرخه مدیریت دانش 20
تشریح عناصر اصلی چرخه حیات مدیریت دانش 21
تسهیم دانش 21
تولید دانش 22
کدگذاری دانش 23
انتقال دانش 24
بازنمایی دانش 26
زنجیره دانش 28
پارادایم های مدیریت دانش 28
چارچوب و محتوای کتاب 31
فصل2: مدیریت دانش از منظر مدیریت استراتژیک 33
مقدمه 33
دانش و مدیریت استراتژیک 34
مزیت رقابتی حاصل از دانش 35
مزیت رقابتی حاصل از هم راستایی استراتژی... 36
دانش به عنوان یک منبع سازمانی استراتژیک 37
تدوین استراتژی دانش محور 39
رویکرد منبع محور در سازمان 40
رویکرد دانش محور در سازمان 41
خلق ارزش از طریق دانش در تدوین استراتژی 42
استراتژی های شخصی سازی و کدگذاری مدیریت دانش 44
تغییر در شیوه تدوین استراتژی و نقش دانش در آن 45
هم راستایی مدیریت دانش و فرآیندهای استراتژیک 47
رابطه استراتژی های عمومی پورتر و استراتژی مدیریت دانش 48
مدل تدوین استراتژی کسب و کار و استراتژی مدیریت دانش 49
تحلیل محیط داخلی و خارجی 52
هدف گذاری 54
پایه گذاری ابتکارهای استراتژیک 55
نهادینه سازی استراتژی 56
فصل3: مدیریت دانش از منظر سیستم های اطلاعاتی 59
مقدمه 59
سیستم های اطلاعاتی و مدیریت دانش 59
معماری دانش 61
پایگاه داده ها و مدیریت دانش 62
مدل ارزیابی تکنولوژی برای مدیریت دانش 63
لایه سیستم های ارتباطی 64
لایه منبع داده های سازمان 66
لایه مخزن دانش 67
انبار داده ها و مرکز ذخیره داده ها 68
کاربردهای همکارانه 68
مدیریت محتوی 69
لایه میانی 69
لایه کاربردی کاربر نهایی 70
پورتال های اطلاعات سازمانی 71
سیستم دسترسی مبتنی بر وب 71
جامعه های مجازی فناوری اطلاعات 72
تکنولوژی هایی برای مدیریت دانش 74
حافظه سازمانی 77
سه ابزار برای حافظه سازمانی 78
فصل4: مدیریت دانش از منظر رفتار سازمانی 81
مقدمه 81
موشکافی سازمان های یادگیرنده 83
یادگیری و دانش آفرینی سازمانی 86
انواع تقسیم بندی های یادگیری 86
سطوح یادگیری آرجریس و شون 86
سطوح یادگیری فایول و لایلس 87
سطوح یادگیری سنگه 88
یادگیری فردی 88
یادگیری تیمی 89
یادگیری سازمانی 90
طبقه بندی مارکوارت 91
یادگیری انطباقی 91
یادگیری پیش بینی کننده 92
یادگیری ثانویه 92
یادگیری عملی 92
رابطه تنگاتنگ منابع انسانی و مدیریت دانش 93
فرهنگ ملی و مدیریت دانش 94
سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش 95
ابعاد سرمایه اجتماعی به عنوان دانش 97
اعتماد 97
اعتقادات 98
هنجارها 98
قوانین 98
شبکه ها 99
فصل5: مدیریت دانش از منظر مدیریت تولید و نوآوری 101
مقدمه 101
دانش در فرآیند تولید 102
رویکرد جدید به نوآوری سازمانی: نقش مدیریت دانش 103
نوآوری در صنایع مختلف 105
نوآوری های رادیکال و تدریجی 106
اثرات مدیریت دانش بر نوآوری 107
انتقال دانش ضمنی به فرآیند نوآوری سازمانی 108
مدل های تبیین نقش مدیریت دانش در نوآوری 110
مدل اقتضایی برای تبیین اثر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی 110
مدل تأثیر دانش ضمنی بر نوآوری 111
رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در نیوزلند 112
فصل6: عوامل کلیدی توفیق پیاده سازی مدیریت دانش 115
مقدمه 115
عوامل کلیدی توفیق 115
عوامل کلیدی توفیق مدیریت دانش در سازمان های مختلف 117
عوامل کلیدی توفیق در شرکت های کوچک و متوسط 121
مدیریت دانش در صنعت هوافضای مالزی 132
نمایه 137
واژگان تخصصی 141
منابع 147نماد اعتماد
logo-samandehi