معرفی کتاب : سوالات کارشناسی ارشد آمار و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

معرفی کتاب : سوالات کارشناسی ارشد آمار و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری
نویسنده کتاب : مومني منصور و پرچ مهرداد
ناشر کتاب : مهربان نشر
تعداد صفحات کتاب : 344

فهرست مطالب کتاب

کلیات 9
مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده 21
طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری 49
توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده 57
مبادی احتمال 93
توابع احتمال گسسته 143
توابع احتمال پیوسته 191
توزیع نرمال 209
نمونه گیری و توزیع های نمونه گیری 231
تخمین آماری 243
آزمون فرض 265
رگرسیون خطی ساده و همبستگی و سری های زمانی 295
تحلیل سری های زمانی و مدل های پیش بینی 319
تصمیم گیری 327
سایر مباحث 331

نماد اعتماد
logo-samandehi