معرفی کتاب : 21 قانون انکارناپذیر رهبری

معرفی کتاب : 21 قانون انکارناپذیر رهبری
نویسنده کتاب : ماکسول جان سي (17)
ناشر کتاب : پيکان
تعداد صفحات کتاب : 226

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 1
مقدمه 3
قانون درپوش: توانایی رهبری، میزان اثربخشی انسان را معین می کند 7
قانون نفوذ: معیار راستین رهبری نفوذ است-نه بیشتر و نه کمتر 19
قانون فرایند: رهبری روزانه رشد می کند، نه در یک روز 27
قانون جهت یابی: هر کسی می تواند کشتی را هدایت کند، اما برای ترسیم مسیر حرکت کشتی به رهبر نیاز است 37
قانون ای.اف. هاتون: وقتی رهبر حقیقی حرف بزند، پیروان گوش می دهند 49
قانون اساس استوار: اعتماد اساس رهبری است 61
قانون احترام: مردم به طور طبیعی از رهبرانی پیروی می کنند که از خودشان قدرتمندتر باشند 73
قانون شم و شهود: رهبران همه چیز را براساس رهبری ارزیابی می کنند 85
قانون مغناطیس: همه چیز بستگی به این دارد که چه کسانی را جذب می کنید 99
قانون ارتباط: رهبران قبل از اینکه تقاضا به روی کسی دراز کنند، دل او را به دست می آورند 109
قانون حلقه درونی: توانمندی رهبر را نزدیک ترین افراد به او مشخص می کنند 119
قانون اختیار دادن: تنها رهبران توانمند به دیگران اختیار می دهند 131
قانون بازآفرینی: رهبر است که می تواند رهبرسازی کند 143
قانون پذیرش: مردم اول پذیرای رهبر می شوند و بعد بینشش را می پذیرند 151
قانون پیروزی: رهبران برای پیروزی تیم خود راهی پیدا می کنند 161
قانون تحرک: تحرک بهترین دوست رهبر است 175
قانون اولویت ها: رهبر برای اینکه صعود کند باید از خودگذشتگی داشته باشد 191
قانون زمانبندی: زمان رهبری کردن به همان اندازه چه کردن و به کجا رسیدن مهم است 201
قانون رشد انفجاری: برای رشد بیشتر، پیروان را رهبری کنید برای چند برابر کردن رشد، رهبران را رهبری کنید 207
قانون میراث: ارزش پر دوام رهبر را وارثان او رقم می زنند 217
نتیجه گیری: همه چیز با رهبری اوج می گیرد و افول می کند 225

نماد اعتماد
logo-samandehi