معرفی کتاب : رهبر 360 درجه

معرفی کتاب : رهبر 360 درجه
نویسنده کتاب : ماکسول جان سي
ناشر کتاب : پيکان
تعداد صفحات کتاب : 405

فهرست مطالب کتاب

پیش درآمد یک
بخش1: باورهای رهبری از میان ساختار سازمانی -
اسطوره1: اسطوره موقعیت: اگر در رأس سازمان نباشم، نمی توانم رهبری کنم 5
اسطوره2: اسطوره سرنوشت: زمانی که به رأس سازمان رسیدم، رهبری کردن را می آموزم 11
اسطوره3: اسطوره نفوذ: اگر در رأس باشم، مردم از من پیروی خواهند کرد 14
اسطوره4: اسطوره بی تجربگی: زمانی که به رأس برسم، بر همه چیز مسلط خواهم بود 16
اسطوره5: اسطوره آزادی: زمانی که به رأس برسم، دیگر محدودیتی نخواهم داشت 18
اسطوره6: اسطوره قابلیت: اگر بالاترین رهبر نباشم، نمی توانم به تمام قابلیت هایم دست پیدا کنم 22
اسطوره7: اسطوره همه یا هیچ: اگر بتوانم به رأس برسم، پس تلاشی برای رهبری کردن نمی کنم 25
گذری بر بخش 1 29
بخش2: چالش هایی که رهبران 360 درجه ای با آن ها روبه رو هستند -
چالش1: چالش فشار روحی: فشارگیر افتادن در میانه سازمان 33
چالش2: چالش کلافگی و خستگی روحی: پیروی از یک رهبر ضعیف 45
چالش3: چالش چندکلاهی: یک سر...چند کلاه 57
چالش4: چالش شخصیتی: پنهان ماندن در میانه 66
چالش5: چالش اجرا کردن: رهبران، خط جلو را بیشتر از میانه دوست دارند 75
چالش6: چالش چشم انداز: فتح چشم انداز، زمانی که خود آن را خلق نکرده باشید، خیلی سخت تر است 86
چالش7: چالش نفوذ: رهبری کردن دیگران که فراتز از موقعیت شما هستند، راحت نیست 98
گذری بر بخش 2 107
بخش3: اصولی که رهبران 360 درجه برای رهبری فرادست انجام می دهند -
اصل1رهبری فرادست: خودتان را به بهترین وجه رهبری کنید 113
اصل2رهبری فرادست: بار کار رهبرتان را سبک کنید 126
اصل3رهبری فرادست: کاری را که دیگران انجام نمی دهند، بپذیرید 139
اصل4رهبری فرادست: کاری فراتر از مدیریت انجام دهید-رهبری کنید! 150
اصل5رهبری فرادست: بر کیمیایی روابط سرمایه گذاری کنید 159
اصل6رهبری فرادست: هر بار که وقت رهبرتان را می گیرید، آماده باشید 168
اصل7رهبری فرادست: بدانید که چه زمانی حمله و چه زمان عقب نشینی کنید 178
اصل8 رهبری فرادست: بازی ساز شوید 193
اصل9رهبری فرادست: فردا، بهتر از امروز باشید 200
گذری بر بخش 3 209
بخش4: اصولی که رهبران 360 درجه برای رهبری هم تراز تمرین می کنند -
اصل 1 رهبری هم تراز: حلقه رهبری کردن را درک، تمرین و تکمیل کنید 213
اصل 2 رهبری هم تراز: تکمیل رهبران هم تراز را بر رقابت با آنان اولویت دهید 224
اصل 3 رهبری هم تراز: دوست باشید 232
اصل 4 رهبری هم تراز: از سیاست بازی های محیط کار دوری کنید 240
اصل 5 رهبری هم تراز: تعداد دوستان و آشنایان خود را افزایش دهید 250
اصل 6 رهبری هم تراز: اجازه دهید بهترین فکر پیروز شود 260
اصل 7 رهبری هم تراز: وانمود نکنید که کامل ترین انسان هستید 271
گذری بر بخش 4 278
بخش5: اصول مورد نیاز رهبران 360 درجه برای رهبری زیردست -
اصل 1 رهبری زیردست: در راهروها آهسته حرکت کنید 281
اصل 2 رهبری زیردست: همه را به صورت 10 ببینید 290
اصل 3 رهبری زیردست: هر عضو گروه را به عنوان یک شخص توسعه دهید 300
اصل 4 رهبری زیردست: افراد را در حوزه قوتشان قرار دهید 312
اصل 5 رهبری زیردست: خود به رفتار دلخواهتان عمل کنید 318
اصل 6 رهبری زیردست: چشم انداز را به دیگران منتقل کنید 326
اصل 7 رهبری زیردست: به نتایج پاداش دهید 333
گذری بر بخش 5 342
بخش6: ارزش رهبران 360 درجه -
ارزش1: گروه یا تیم رهبری موثرتر از فقط یک رهبر است 345
ارزش2: در تمام سطوح سازمان به رهبران نیاز است 351
ارزش3: رهبری موفقیت آمیز در یک سطح نشانه توانایی برای رهبری کردن در سطح بعدی است 358
ارزش4: رهبران خوب در سطوح میانی، رهبران بهتری در سطح بالاتر خواهند شد 364
ارزش5: رهبران 360 درجه خصوصیات مورد نیاز همه سازمان ها را دارند 371
گذری بر بخش 6 385
بخش ویژه: محیطی خلق کنید که رهبران 360 درجه در آن آزاد باشند 387
درباره نویسنده 405

نماد اعتماد
logo-samandehi