معرفی کتاب : فراسوی مدیریت تغییر

معرفی کتاب : فراسوی مدیریت تغییر
نویسنده کتاب : اندرسن دين
ناشر کتاب : ارگ
تعداد صفحات کتاب : 240

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 9
رویکردی چندبعدی برای چیره دستی در رهبری تغییر 13
سه عنصر استراتژی یکپارچه دگرگونی 13
دعوت به سیاحت اکتشافی 15
مخاطبین ما 16
ساختار این کتاب 18
بخش یک: فراخوان برای دگرگونی هوشیارانه 21
فصل1: محرک های تغییر 23
محرک های تغییر 24
محیط 26
شرایط بازار برای موفقیت 26
ضروریات کسب و کار 26
ضروریات سازمانی 27
ضروریات فرهنگی 27
رفتار رهبران و کارمندان 27
قالب ذهنی رهبر و کارمندان 27
مطالعه موردی 28
سیر تکاملی تغییر و لزوم توجه رهبری به آن 33
تاریخچه تغییر سازمانی 33
مطالعه موردی 37
خلاصه 40
فصل2: سه گونه تغییر سازمانی 41
تغییر توسعه ای 44
تغییر انتقالی 45
استرتژی هایی برای مدیریت تغییر انتقالی 48
تغییر دگرگون ساز 49
فرآیند دگرگونی 50
مسیر یادگیری و تصحیح 53
دینامیک های انسانی در دگرگونی 55
هدف، چشم انداز و ارزش ها در حین دگرگونی 56
مطالعه موردی 57
درون نگری فردی در دگرگونی 58
تعیین نوع تغییری که دارد اتفاق می افتد 59
خلاصه 61
فصل3: دو رویکرد نسبت به دگرگونی 63
دو رویکرد نسبت به دگرگونی 64
هشیاری و ناهشیاری 65
گواه و هدایت گر خودکار 66
ایجاد صلاحیت برای رهبری تغییر 68
زنگ بیدارباش برای دگرگونی 70
مطالعه موردی 72
رویکرد واکنشی 73
تأثیر بر روحیه کارکنان 76
رایج ترین اشتباهات 77
رویکرد هشیارانه 78
ابعاد بیست و یک گانه دگرگونی هشیارانه 79
سطوح 79
حوزه ها 81
این بیست و یک بعد چگونه عمل می کنند؟ 81
دینامیک های بازار 83
عملکرد شما هشیارانه است یا واکنشی؟ 87
خلاصه 88
بخش دو: نقطه ای اهرمی دگرگونی 89
فصل4: نقش و اثر قالب ذهنی 91
قالب ذهنی چیست؟ 94
شیوه زیستن 96
تأثیر قالب ذهنی بر ادراک 97
تأثیر قالب ذهنی بر حالت فرد 99
قانون بنیادین موفقیت 101
تسلط بر خویش 103
مطالعه موردی 106
آگاهی: اساس تسلط بر خویش 109
از قربانی تقدیر تا حاکم بر سرنوشت 109
همسویی رفتار و گفتار در مورد تغییر 111
فرهنگ و قالب ذهنی 112
خلاصه 116
فصل5: فرضیات بنیادی درباره واقعیت 117
فرضیات ما درباره فرضیات 120
این فصل را با جان و دل بخوانید 121
منبع فرضیات بنیادی شما در خصوص واقعیت 122
مجموعه جدیدی از فرضیات درباره واقعیت 123
مجموعه جدیدی از فرضیات درباره واقعیت 123
زنجیره عظیم زیستن 126
چهار رکن چارچوب ذهنی صنعتی 128
چهار رکن چارچوب ذهنی نوظهور 130
مقایسه دو چارچوب ذهنی 132
ده اصل تغییر هشیارانه 137
به کارگیری این اصول 146
خلاصه 148
بخش سه: گرایش فرآیندی برای رهبری دگرگونی 149
فصل6: تفکر فرآیندی هشیارانه 151
تفاوت میان استفاده های مختلف واژه فرآیند 152
تعریف ما از فرآیند 153
سطوح متفاوت فرآیند 154
بررسی موردی 156
سه گرایش فکری 157
تفکر پروژه ای 158
تفکر سیستمی 159
تفکر فرآیندی هشیارانه 161
ابزارهای گرایش های فکری 163
اسلوب های مدیریت پروژه 163
نمودارهای سیستمی 164
مدل های فرآیند تغییر 165
تأثیر سبک های رهبری تغییر بر طراحی و تسهیل فرآیند 166
طراحی وتسهیل فرآیند 166
سه سبک رهبری تغییر 167
سبک رهبری تغییر کنترلی 168
سبک رهبری تغییر تسهیل گر 168
سبک رهبری تغییر خود سازمان ده 169
آیا چیزی به نام بهترین سبک وجود دارد؟ 169
خلاصه 172
فصل7: مدل های فرآیند تغییر 175
اسلوب های فرآیند تغییر 176
چارچوب های تغییر در مقابل مدل های فرآیند تغییر 177
مدل فرآیند تغییر به عنوان یک نظام فکری 180
دگرگونی، یک فرآیند جریان کامل 181
تغییر جریان بالا 182
تغییر جریان میانی 183
تغییر جریان پایینی 184
مدل 9فازی فرآیند تغییر 185
ساختار مدل فرآیند تغییر 188
هیچ کتاب راهنمایی برای دگرگونی وجود ندارد 191
مقایسه تجربه شما با دیگر مدل های تغییر 191
خلاصه 195
بخش چهار: رهبری دگرگون ساز هوشیارانه 197
فصل8: پرورش رهبران تغییر هشیار 199
ارزیابی نقش رهبری 199
تشخیص نقش های مدیر و رهبران 200
آن چه همراه مدیریت تغییر می آید 202
نقش رهبر تغییر 203
عرصه های توسعه 205
برنامه آموزشی برای توسعه رهبران هشیار تغییر 209
اصول طراحی 210
چارچوبی برای برنامه آموزشی پرورش رهبری تغییر 211
خلاصه 214
فصل9: انتخاب رهبری برای دگرگونی 215
خلاصه 219
ضمیمه: عرصه های توسعه برای رهبری تغییر آگاهانه 221
عرصه دانش 222
عرصه عمل 222
عرصه زیستن 224
منابع 225

نماد اعتماد
logo-samandehi