معرفی کتاب : بایدها و نبایدهای سرپرستی

معرفی کتاب : بایدها و نبایدهای سرپرستی
نویسنده کتاب : هربلين استيو
ناشر کتاب : موسسه خدمات فرهنگي رسا
تعداد صفحات کتاب : 152

فهرست مطالب کتاب

بخش 1: جلب اعتماد -
بایدها -
ایجاد صمیمیت -
تسلط به نفس -
رفتاری یکسان در محیط کار و خارج از آن -
اجتماعی بودن -
شوخی متعادل -
تشویق کارکنان به ارائه پیشنهاد و بکارگیری آن -
آگاهی دادن به کارکنان -
بیان برداشت های ذهنی -
مثبت اندیشی -
قدرشناسی -
وفای به عهد -
پیگیری تاحصول نتایج -
بیان واضح خواسته ها -
در دسترس یودن -
نبایدها -
رفتار خشک -
خود را عالم دهر دانستن -
پیشداوری -
برخورد با کارکنان براساس سابقه ذهنی از آنان -
کاهش ارزش و احترام خود -
سرزنش کارکنان -
تمرکز بر اشتباهات -
کینه توزی -
قدرت طلبی -
بخش 2: پایه ریزی کار تیمی -
بایدها -
واگذاری حساب شده کارها به دیگران -
الگو بودن -
التزام به اهداف شرکت -
جلب اعتماد و اطمینان -
برقراری مساوات و عدالت -
انعطاف پذیری -
شنود موثر و یادگیری -
مشورت و اطلاع رسانی -
پشتیبانی از ایده های کارکنان -
کسب توافق -
تعلیم کارکنان -
دقت در واگذاری مسئولیت -
خودداری از ایجاد رقابت بین کارکنان -
ثابت قدم -
جلوگیری از ایجاد برخورد و تعارض -
ارزیابی پیشرفت -
نبایدها -
دست بالا گرفتن خود -
سرزنش و تنبیه تیم -
خودرأی -
سرزنش -
پافشاری بر دستورات و برنامه ها -
دخالت در ریزکارها -
سخن آخر -
بخش 3: داستان های کوتاه -
کاکتوس های کوچک -
مدیر بی نظم -
خانه داری -
بازی اعتماد -


نماد اعتماد
logo-samandehi