معرفی کتاب : تعالی سازمانی

معرفی کتاب : تعالی سازمانی
نویسنده کتاب : جان اس اکلند
ناشر کتاب : موسسه خدمات فرهنگي رسا
تعداد صفحات کتاب : 336

فهرست مطالب کتاب

فصل 1 : یک چارچوب برای تعالی سازمانی فراگیر -
فصل 2 : رهبری ، تعهد و فرهنگ -
فصل 3 : برنامه ریزی استراتژیک -
فصل 4 : کیفیت و فرآیندها -
فصل 5 : تجزیه و تحلیل فرایند -
فصل 6 : سیستم ها و مستند سازی فرایند -
خود ارزیابی و تجزیه و تحلیل فاصله با اهداف -
فصل 8 : الگوبرداری -
فصل 9 : تعریف فرصت ها های بهبود و والویت بندی -
کارکنان - توسعه ایشان و کار تیمی -
کارکنان - ارتباطات و اموزش -
عینی سازی و طراحی مجدد فرایند های کسب و کار -
بهبود مستمر -
اندازه گیری عملکرد و بازخورد -

نماد اعتماد
logo-samandehi