معرفی کتاب : فراست برای مدیران جوان

معرفی کتاب : فراست برای مدیران جوان
نویسنده کتاب : داگلاس بري
ناشر کتاب : شرکت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
تعداد صفحات کتاب : 180

فهرست مطالب کتاب

بخش 1: اشتیاق -
بخش 2: احترام -
بخش 3: چشم انداز -
بخش 4: انسانیت -
بخش 5: کنجکاوی -
بخش 6: صداقت -
بخش 7: پراگماتیسم(عمل گرایی) -