معرفی کتاب : اصول سرپرستی سازمان

معرفی کتاب : اصول سرپرستی سازمان
نویسنده کتاب : موسويان رسول
ناشر کتاب : ارکان دانش
تعداد صفحات کتاب : 240

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: کلیات و مفاهیم سرپرستی -
1-1- مفاهیم مدیر و سرپرست -
2-1- مفاهیم مدیریت و سازمان -
3-1- ارزش و اهمیت مدیریت سرپرستی -
4-1- ضرورت، ارزش و اهمیت سرپرستی و مدیریت از دیدگاه اسلام(آیات و روایات9 -
5-1- انواع سرپرستی -
6-1- جایگاه و موقعیت سرپرستی -
7-1- چرا سرپرستان ماهیت دوگانه دارند -
8-1- مشکلات اساسی سرپرستان -
9-1- وظایف ده گانه سرپرستی -
10-1- مهارت های سه گانه مدیریت -
11-1- نقش منابع چهارگانه مدیریت در سرپرستی -
12-1- ارکان نیز مدیران -
13-1- ویژگی های اخلاقی سرپرست ایده آل -
14-1- ویژگی های سرپرستی از دیدگاه اسلام -
15-1- تفاوت کار سرپرست با کارمندان(زیردستان) -
16-1- اصول 14 گانه مدیریت(هانری فایول) -
17-1- اصول هفت گانه سرپرستی -
18-1- نقش و مسئولیت های مهم سرپرستی -
فصل دوم: وظایف عمومی مدیران و سرپرستان -
مقدمه -
1-2- وظیفه برنامه ریزی -
الف- تعریف برنامه ریزی -
ب- انواع تقسیم بندی برنامه ها -
ج- اهمیت برنامه ریزی -
د- مراحل برنامه ریزی -
هـ- فنون و شیوه های برنامه ریزی -
و- ویژگی های یک برنامه خوب -
ز- موانع برنامه ریزی -
ح- چرا بعضی از مدیران و سرپرستان زیر بار برنامه ریزی نمی روند -
ط- کاربرد برنامه ریزی در سرپرستی سازمان -
ی- نقش تصمیم گیری در مدیریت و برنامه ریزی -
2-2- وظیفه سازماندهی -
الف- تعریف سازماندهی -
ب- ضرورت سازماندهی -
ج- انواع سازمان -
د- تفاوت سازمان ها -
هـ- مراحل سازماندهی -
و- مزایای سازماندهی -
ز- ارتباط هماهنگی با سازماندهی -
3-2- وظیفه تأمین نیروی انسانی(کارگزینی) -
الف- فرآیند تأمین نیروی انسانی -
ب- گزینش و انتخاب کارکنان -
ج- نکات حائز اهمیت به هنگام مصاحبه استخدامی -
4-2- وظیفه هدایت و رهبری -
الف- رهبری و اهمیت آن -
ب- تفاوت مدیریت و رهبری -
ج- فرآیند هدایت و رهبری -
د- سبک های رهبری -
5-2- وظیفه نظارت و کنترل عملیات -
الف- تعریف نظارت و کنترل -
ب- ارزش و اهمیت کنترل در واحدهای سرپرستی -
ج- انواع کنترل -
د- خصوصیات کنترل موثر -
هـ- فنون و تکنیک های کنترل -
و- مشکلات اجرایی کنترل -
6-2- وظیفه شناسی -
الف- مفهوم ارزشیابی -
ب- ارزشیابی مشاغل -
ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان -
د- موانع اجرایی در ارزشیابی عملکرد کارکنان -
هـ- اصول ارزیابی شایستگی کارکنان -
و- تفاوت ارزیابی و ارزشیابی -
منابع فصل دوم -
فصل سوم: مکاتب و تنئوری های مدیریت و سرپرستی -
1-3- اهمیت مطالعه تئوری ها و مکاتب مدیریت -
2-3- سیر تحول و شکل گیری مدیریت از پیدایش تاکنون -
الف- سیر تحول مدیریت سنتی -
1- مدیریت تمدن های باستانی -
2- مدیریت قرون وسطی -
ب- سیر تحول مدیریت در عصر انقلاب صنعتی -
1-ب- تئوری مدیریت علمی(تیلور) -
2-ب- تئوری مدیریت اداری(فایول) -
3-ب- تئوری مدیریت بوروکراسی -
1-ج- تئوری مکتب روابط انسانی -
2-ج- تئوری مدیریت رفتار سازمانی -
3-ج- مدیریت مشارکتی -
د- سیر تحول مدیریت نوین -
1-د- تئوری مدیریت سیستم ها -
2-د- تئوری مدیریت اقتضایی -
هـ- تئوری های مدیریت قرن بیست و یکم -
1-هـ- مکتب کیفیت پویا -
2-هـ- نظریه های مدیریت قرن بیست و یکم -
منابع فصل سوم -
فصل چهارم: نقش سرپرستان در روابط کار -
مقدمه -
1-4- شناسایی ماهیت رفتار کارکنان در سازمان -
الف-1-4- عناصر و مولفه های مرتبط با ماهیت رفتار کارگران و کارکنان سازمان -
ب-1-4- دو جنبه اساسی رفتار انسان -
2-4- اهمیت روابط سرپرست در محیط کار -
3-4- مهارت های ضروری ارتباط با کارکنان -
4-4- رهبری و نقش آن در برقراری روابط انسانی -
الف-4-4- سرپرستان در نقش رهبری -
ب-4-4- ویژگی های رهبری در مدیریت و سرپرستی(استونر 1982) -
ج-4-4- ماهیت رهبری و وجه تمایز آن با مدیریت و سرپرستی -
5-4- مهارت انسانی برای برقراری روابط انسانی در کار -
الف-5-4- تئوری های متداول روابط کار -
ب-5-4- اصول ایجاد رابطه خوب با دیگران -
ج-5-4- راه ها و مراحل برقراری روابط موثر -
د-5-4- توصیه های اسلامی به سرپرستان در زمینه روابط کار -
هـ-5-4- توصیه های اسلامی به سرپرستان -
و-5-4- اصول اخلاقی ده گانه برقراری مناسبات انسانی در سازمان -
6-4- منابع قدرت و ابزارهای سرپرستی -
7-4- اختیارات و مسئولیت های سرپرستان -
الف-7-4- سه حیطه مسئولیت سرپرستان -
ب-7-4- انتظارات و توقعات افراد از سرپرست خود -
ج-7-4- عوامل تغییر دهنده توقعات افراد -
8-4- توانایی های هفتگانه سرپرستی(مهمترین ابزار سرپرستی) -
9-4- نقش سرپرستان در فرآیند تصمیم گیری و حل مشکل -
الف-9-4- فرآیند تصمیم گیری و راه های مقابله با بروز مشکل و بحران -
ب-9-4- نقش سرپرست در تنش زدایی و رفع بحران در سازمان -
ج-9-4- اصول مهم برای رفع تنش و بحران در سازمان -
د-9-4- روش های متداول اصلاح رفتار کارکنان -
10-4- نقش سرپرستان در ایجاد انگیزش -
الف-10-4- نظریه های سلسله مراتب نیازهای اساسی بشر(آبراهام مازلو) -
ب-10-4- ده نکته اساسی در حل مسائل و توجه به نیازهای کارکنان -
ج-10-4- تشویق و تنبیه و آثار آن در رفتار کارگران -
11-4- تحولات تاریخی روابط کار -
منابع فصل چهارم -
فصل پنجم: اصول مطالعه و بهبود روش کار -
1-5- مطالعه کار(Work Study) -
2-5- ارزش و اهمیت و ضرورت مطالعه کار -
3-5- اهداف مطالعه کار -
4-5- ویژگی ها و مزیت های مطالعه کار -
5-5- مراحل مطالعه کار -
6-5- منابع چهارگانه تولید و جایگاه آن در مطالعه کار -
7-5- تفاوت مطالعه کار با مطالعه فرآیند کار -
8-5- شیوه مطالعه کار -
الف-8-5- روش سنجی کار -
ب-8-5- زمان سنجی کارها(کارسنجی) -
ج-8-5- حرکت سنجی کار -
9-5- شیفت های کاری(نوبت کاری) -
10-5- اصول تقسیم کار -
منابع فصل پنجم -
فصل ششم: بهداشت و ایمنی کار -
مقدمه -
1-6- تعریف ایمنی و بهداشت کار -
2-6- اهمیت و ضرورت ایمنی و بهداشت کار -
3-6- اهداف آموزش حفاظت کار برای سرپرستان -
4-6- اصول مدیریت ایمنی -
5-6- تعریف سانحه صنعتی -
6-6- نقش سازمان حفاظتی و آئین نامه حفاظت کار -
7-6- وظیفه سرکارگران در ایجاد امنیت در کارگاه ها -
8-6- قوانین و اقدامات ضروری برای برقراری امنیت کارگاه ها -
9-6- نکات حائز اهمیت برای ایمن سازی محیط کار -
10-6- ایمنی در کار و ضرورت پیشگیری از سانحه در محیط کار -
11-6- وظایف واحدهای ایمنی و بهداشت کارگاه ها -
12-6- اصول اساسی بهداشت کار و نقش سرپرستی در بهداشت کار -
13-6- برنامه های بهداشت کار در ایران -
الف-13-6- اصول پیشگیری از سوانح و حوادث کار -
ب-13-6- بیماری های شغلی و طبقه بندی بیماری ها -
14-6- گزارش حفاظت(ایمنی) و بهداشت کار -
15-6- توصیه های ده گانه ایمنی برای مدیران و سرپرستان -
منابع فصل ششم -
فصل هفتم: قوانین و مقررات کار و کارگری -
1-7- کلیات و مفاهیم و تعریف اصطلاحات -
2-7- آئین نامه ها و قوانین کارگری در رابطه با حقوق و دستمزد -
3-7- نظریه های حقوق و دستمزد -
الف 3-7- انواع نظریه های حقوق و دستمزد -
4-7- قوانین و مقررات کار و روابط بین کارگر و کارفرما -
5-7- شرایط کار زنان و نوجوانان براساس قانون کار -
6-7- مفاهیم و قوانین مربوط به تشکل ها و سندیکاهای کارگری -
7-7- آئین نامه مرخصی و تعطیلات -
منابع فصل هفتم -
فصل هشتم: اصول دفترداری و گزارش دهی -
الف- اصول دفترداری -
1-الف-8- تعریف دفترداری -
2-الف-8- ارزش و اهمیت امور دفتری -
ب- اصول گزارش دهی -
1-ب-8- تعریف گزارش، مفهوم گزارش دهی -
2-ب-8- اهداف و فواید گزارش دهی -
3-ب-8- اصول گزارش دهی -
4-ب-8- طبقه بندی گزارش -
5-ب-8- انواع روش های گزارش دهی -
6-ب-8- آشنایی با شیوه و روش گزارش نویسی -
7-ب-8- گزارش نویسی موثر -
8-ب-8- مراحل اساسی و نکات حائز اهمیت در تنظیم محتوای گزارش -
ج- اصول دستور کارنویسی -
د- اصول نامه نگاری -
منابع فصل هشتم -
فصل نهم: اصول انبارداری و اصول بررسی استهلاک ابزار -
1-9- اصول انبارداری و نگه داری کالا -
1-1-9- تعریف انبار و انبارداری -
2-1-9- هدف و اهمیت انبارداری -
3-1-9- نقش و مزایای سیستم انبارداری -
4-1-9- اهم وظایف انبارداری -
5-1-9- طبقه بندی انواع انبارها -
6-1-9- ابعاد بررسی انبارها -
7-1-9- اصول انبارداری -
8-1-9- عوامل موثر در میزان موجودی انبار -
9-1-9- عوامل موثر در نگهداری موجودی انبار -
10-1-9- دلایل مه و عمده برای نگهداری کالا -
11-1-9- روش های سفارش کالا و قطعات -
12-1-9- روش های نگهداری و ذخیره کالا در انبار -
13-1-9- روش های تعییم موجودی کالا در انبار(حداقل و حداکثر موجودی) -
14-1-9- نکات مهم در چیدن انبار -
15-1-9- مراحل اداری اصول زمانبندی سفارش کالا -
16-1-9- روش های انبارگردانی و کنترل موجودی گیری -
17-1-9- اطلاعات مورد نیاز تعیین میزان حداقل و حداکثر موجودی انبار -
2-9- اصول بررسی استهلاک ابزار و وسائل کار -
1-2-9- تعریف استهلاک -
2-2-9- اهداف محاسبه استهلاک کالا -
3-2-9- عوامل بروز استهلاک وسائل -
4-2-9- راه های جلوگیری و کنترل استهلاک وسائل -
منابع فصل نهم -

نماد اعتماد
logo-samandehi