معرفی کتاب : رهبری

معرفی کتاب : رهبری
نویسنده کتاب : بلانچارد کنت
ناشر کتاب : گندمان
تعداد صفحات کتاب : 264

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مترجم 9
مقدمه 12
ملاقات با کارآفرین 15
رمز موفقیت 16
برداشتی متفاوت درباره رهبری 18
روش های متفاوت برای افراد مختلف 22
روش رهبری: برداشت دیگران 24
انعطاف پذیری در استفاده از روش های رهبری 31
چهار روش اصلی در رهبری 34
روشی به عنوان بهترین روش وجود ندارد 40
قبل از عمل بیندیشید 47
مروری بر انعطاف پذیری 51
خلاصه ای از روش های چهارگانه رهبری 52
تشخیص مرحله رشد 53
انطباق روش رهبری با مرحله رشد 65
رهبر یموقعیتی و مدیریت یک دقیقه ای 66
روش های متفاوت برای همان فرد 67
ارتقاء شایستگی و افزایش وابستگی 77
برطرف کردن مشکلات در عملکرد 89
رفع مشکلات عملکرد 90
مروری بر رهبری موقعیتی و مدیریت یک دقیقه ای 92
مطلع کردن دیگران از آنچه که انجام می دهید 94
توافق برای روش رهبری 98
تصور مثبت درباره افراد 114
یک رهبر موقعیتی شدن 117
پی گفتار 124
فرآیند تکامل تئوری های رهبری 125
مفهوم رهبری 127
ضرورت و اهمیت نقش رهبری 132
نقش بینش در رهبری 137
دیدگاه های مکاتب مدیریتی 144
رویکردهای موثر در تحقیقات رهبری 147
ویژگی های رهبری 147
رویکر نگرش/رفتاری 159
سیستم های مدیریت لیکرت 163
رهبر یشبکه 175
رویکردهای موقعیتی 178
پیوستار رفتار رهبری 180
الگوی اقتضایی فیدلر 184
تئوری راه هدف 186
الگوی اقتضایی روم-یتن 192
الگوی سه بعدی رهبر یاثربخش 198
ثبات در رهبری 203
رهبری موقعیتی 203
مفاهیم اصلی رهبری موقعیتی 205
تعیین سبک مناسب رهبری 221
چکیده و بررسی 235
ضمائم 239
پرسشنامه رهبری اثربخش 240
پرسشنامه توصیف رفتار رهبری 254
پرسشنامه LPC 258
الگوی تئوری انتظار/ارزش 259
فهرست منابع 261