معرفی کتاب : مهارت های رهبری برای مدیران

معرفی کتاب : مهارت های رهبری برای مدیران
نویسنده کتاب : کاروسلي مارلن
ناشر کتاب : انستيتو ايز ايران
تعداد صفحات کتاب : 300

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مترجم III
پیشگفتار VI
سپاس گذاری IX
در باره نئویسنده X
فصل اول: رهبر چه کسی است 17
مدیر کیست 18
رهبر کیست 20
رهبران چه ویژگی هایی دارند 23
اقدامات اساسی مدیران در فصل اول 36
فصل دوم: رهبر در نقش یک دور اندیش 39
پذیرای تغییرات باشید 42
نقاط آسیب پذیری خود را بشناسید 46
دانش را به اشتراک بگذارید 48
به آسودگی خاطر و راحتی خیال ، حمله کنید 53
خودتان را در جریان کارها قرار دهید 59
نتایج اقدامات خود را محک بزنید 61
استانداردهای اخلاقی تعیین کنید 65
اقدامات اساسی مدیران در فصل دوم 75
فصل سوم : رهبر در نقش حل کننده مشکلات 75
مهارت های واگرایانه 76
به جهان خارج رو کنید 83
به یک قدرت برتر اشاره کنید 85
انتقاد را به سؤال تیدیل کنید 86
مهارت های همگرایانه 95
اقدامات اساسی مدیران در فصل سوم 103
فصل چهارم : رهبر در نقش سازنده گروه 105
چشم انداز بزرگ 106
مأموریت 108
قوانین پایه 109
پاداش ها 119
اتفاق نظر 124
کلید هایی برای تیم های موفق 129
اقدامات اساسی در فصل چهارم 130
فصل پنجم: رهبر در نقش مدیر 133
مدیریت استرس 135
مدیریت زمان 142
مدیریت احساسات و عواطف 146
مدیریت انرژی 151
مدیریت افراد 155
تا چه حد در مدیریت خود موفق بوده اید 160
اقدامات اساسی مدیران در فصل پنجم 162
فصل ششم: رهبر در نقش برقرار کننده ی ارتباط 165
سخن گفتن 167
تکنیک مستر 167
انگیزش 172
وفاداری 173
بسط و توسعه 175
وابستگی 178
کلمات نهفته 183
نتایج برنده ،برنده ،‌برنده 191
اقدامات اساسی مدیران در فصل ششم 194
فصل هفتم : رهبر در نقش توزیع کننده ی قدرت 197
استفاده رابران ار قدرت 198
تعریف قدرت 200
سطح اول.آگاهعی 205
سطح دوم.رسیدگی 205
سطح سوم . قصد 205
سطح چهارم.آغاز به کار 205
سطح پنجم.استقلال 205
دانش . قدرت است 212
سیاست هار قدرت 215
مبارزات سیاسی 218
کشمکش های قدرت 227
قدرت شما به عنوان یک رهبر 229
اقدامات اساسی مدیران در فصل هفتم 229
فصل هشتم : رهبر در نقش رابط 233
چیدن قطعات در کنار هم 234
تشکیل اتحاد های استراتژیک 237
محل کار 237
سازمان 238
صنعت 239
جامعه 240
منشور مشارکت 241
شش موضوع مرتبط با شراکت 243
سخنی با خردمندان 253
اقدامات اساسی مدیران در فصل هشتم 253
فصل نهم: رهبر در نقش برنامه ریز 257
طرح های دراز مدت 259
طرح های میان مدت 262
طرح های کوتاه مدت 264
از بین بردن خرافات افسانه ها 265
ابزار های برنامه ریزی 268
فلوچارت 268
ماتریس ارزیابی 270
کشف و شهود 274
اقدامات اساسی مدیران در فصل نهم 279
فصل دهم: رهبر درنقش رهبر 283
تعریف رهبر 284
رهبر در نقش دور اندیش 286
رهبر در نقش حل کننده مشکلات 287
رهبر در نقش سازنده گروه 289
رهبر در نقش مدیر 290
رهبر در نقش برقرار کننده ارتباط 291
رهبر در نقش توزیع کننده قدرت 292
رهبر در نقش رابط 294
رهبر در نقش برنامه ریز 294
برنامه عملکرد شما 295
رهبر در نقش رعبر 297
اقدامات اساسی مدیران در فصل دهم 297نماد اعتماد
logo-samandehi