معرفی کتاب : مدیریت

معرفی کتاب : مدیریت
نویسنده کتاب : اعرابي محمد
ناشر کتاب : دفتر پژوهش هاي فرهنگي
تعداد صفحات کتاب : 192

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 3
بخش اول: مقدمه ای بر مدیریت 5
فصل 1: مدیریت و مدیران 5
سازمان و نیاز به مدیریت 5
فرآیند مدیریت 7
انواع مدیران 9
سطح مدیریت و مهارت های مدیران 10
چالش های مدیریت 10
خلاصه 11
پرسش 11
فصل 2: سیر تحول تئوری های مدیریت 13
علت مطالعه تئوری های مدیریت 13
سیر تحول تئوری های مدیریت 13
مکتب علم مدیریت 17
روند کنونی تئوری مدیریت 17
نگرش سیستمی 18
نگرش اقتضایی 18
ورود به صحنه مبارزه پویا 19
خلاصه 20
پرسش 22
بخش دوم: مدیریت در سده بیست و یکم 22
فصل 3: محیط سازمانی و محیط طبیعی 22
اهمیت محیط طبیعی و محیط سازمانی 22
محیط سازمانی 23
عواملی که به صورت مستقیم بر سازمان اثر می گذارند 23
عواملی که به صورت غیرمستقیم بر سازمان اثر می گذارند 26
محیط طبیعی 27
خلاصه 28
پرسش 29
فصل 4: مسئولیت اجتماعی و اصول اخلاقی 30
اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در سازمان های کنونی 30
چالشگری نسبیت 34
خلاصه 35
پرسش 36
فصل 5:مدیریت و جهانی شدن 38
معنی جهانی شدن 38
جهانی شدن و رقابت 39
شیوه ای که دولت ها بر پدیده رقابت اثر می گذارند 39
تاریخچه ای کوتاه از جهانی شدن 40
خلاصه 41
پرسش 41
فصل 6: تأسیس سازمان و بازآفرینی سازمان 43
واحدهای تجاری کوچک 43
معنی کارآفرین 43
کارآفرینان 45
بازآفرینی سازمان 45
مهندسی مجدد در سازمان 46
خلاصه 47
پرسش 47
فصل 7: فرهنگ و چندفرهنگ گرایی 49
فرهنگ سازمانی 49
فرهنگ سازمانی و عملکرد 51
چندفرهنگ گرایی و موفقیت سازمانی 53
خلاصه 55
پرسش 57
فصل 8: کیفیت 57
ارائه تعریفی از کیفیت 57
تاریخ کیفیت 58
چهارده اصل دمینگ 59
مدیریت کیفیت جامع: پنج دیدگاه اصلی 61
خلاصه 64
پرسش 65
بخش سوم: برنامه ریزی 67
فصل 9: تصمیم گیری 67
بعد زمان و روابط انسانی در تصمیم گیری 67
مسئله و شناسایی فرصت 68
تصمیم در مورد تصمیم گیری 69
الگوی عقلایی(بخردانه) در تصمیم گیری 71
آینده الگوی عقلایی 73
خلاصه 75
پرسش 75
فصل 10: مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی 77
مروری بر برنامه ریزی 77
تفاوت برنامه های استراتژیک با برنامه های عملیاتی 78
سیر تکاملی مفهوم استراتژی 78
سطوح استراتژی: برخی از تفاوت های اصولی 80
استراتژی مبتنی بر تشریک مساعی 84
خلاصه 85
پرسش 85
بخش چهارم: سازماندهی 87
فصل 11: طراحی ساختار سازمانی 87
طراحی ساختار سازمانی 87
چهار رکن اصلی 87
طرح ریزی سازمانی 90
انواع ساختار سازمانی 92
خلاصه 97
پرسش 98
فصل 12: قدرت و توزیع اختیار 100
قدرت 100
اختیار 101
اختیارات صفی و ستادی 103
تفویض اختیار 105
تمرکز و تمرکززدایی 106
طرح ریزی شغل 107
خلاصه 110
پرسش 111
فصل 13: مدیریت منابع انسانی 113
مدیریت منابع انسانی: دیدگاه سنتی 113
برنامه ریزی منابع انسانی 114
جذب نیرو و کارمندیابی 115
گزینش 116
توجیه یا جامعه پذیری 118
آموزش و توسعه مدیران 118
ارتقای مقام، انتقال، تنزل مقام و برکناری 120
مدیریت منابع انسانی و استراتژی 121
خلاصه 122
پرسش 123
فصل 14: مدیریت تغییر سازمانی و نوآوری 125
علت مورد نیاز بودن تغییرات برنامه ریزی شده 125
الگویی از فرآیند تغییر 125
انواع تغییر برنامه ریزی شده 128
بهبود سازمانی 129
خلاصه 131
پرسش 135
بخش پنجم: رهبری 135
فصل 15: انگیزش 135
چالش های انگیزش 135
دیدگاه های کنونی درباره انگیزش 137
خلاصه 145
پرسش 146
فصل 16: رهبری 149
تعریف رهبری 149
روش مبتنی بر ویژگی های شخصیتی 150
دیدگاه مبتنی بر رفتار رهبری 150
روش اقتضایی در رهبری 154
ویژگی های شخصیتی کارکنان 158
خلاصه 161
پرسش 162
فصل 17: تیم و کار تیمی 165
انواع تیم ها 165
ویژگی های تیم 166
اثربخش کردن تیم ها 167
خلاصه 168
پرسش 169
فصل 18: ارتباطات و مذاکره 169
اهمیت ارتباطات اثربخش 171
بهبود بخشیدن به فرآیند ارتباطات 174
استفاده از مهارت های ارتباطی: حل مسئله تعارض 176
نتیجه گیری های قطعی و باثبات مذاکره 176
خلاصه 177
پرسش 179
بخش ششم: کنترل 179
فصل 19: کنترل اثربخش 179
معنی کنترل 179
طرح ریزی سیستم های کنترل 181
برنامه ریزی عملیاتی و کنترل 183
اطلاعات و کنترل 183
سیستم اطلاعاتی مدیریت 184
خلاصه 187
پرسش 187

نماد اعتماد
logo-samandehi