معرفی کتاب : تعالی سازمانی جامع

معرفی کتاب : تعالی سازمانی جامع
نویسنده کتاب : وکلند جان.اس
ناشر کتاب : به نشر
تعداد صفحات کتاب : 386

فهرست مطالب کتاب

پیش گفتار مترجمان 5
مقدمه 7
1. چارچوبی برای تعالی سازمانی جامع 11
2. رهبری، تعهد و فرهنگ 17
3. برنامه ریزی استراتژیک 40
4. کیفیت و فرآیندها 72
5. تحلیل فرآیند 96
6. مستندسازی فرآیند و سیستم ها 135
7. خودارزیابی- تحلیل شکاف 152
8. الگوبرداری از بهترین ها 176
9. تعریف فرصت های بهبود و اولویت بندی 189
10. کارکنان-توسعه آن ها و کار تیمی 230
11. کارکنان-ارتباطات و آموزش 288
12. بازاندیشی در چشم انداز و طراحی مجدد فرآیند کسب و کار 317
13. بهبود مستمر 338
14. سنجش عملکرد و بازخورد 364

نماد اعتماد
logo-samandehi