معرفی کتاب : رهبری 360 درجه

معرفی کتاب : رهبری 360 درجه
نویسنده کتاب : ماکس ول جان سي
ناشر کتاب : موسسه تحقيقات و آموزش مديريت
تعداد صفحات کتاب : 200

فهرست مطالب کتاب

بخش اول : توهم های رهبری در سطوح میانی سازمان -
اول توهم موقعیت 3
دوم: توهم مقصد 7
سوم توهم نفوذ 9
چهارم توهم بی تجربگی 10
پنجم: توهم آزادی 12
ششم توهم رشد 14
هفتم توهم همه چیز یا هیچ چیز 15
مردر بخش اول 16
بخش دومک چالش های فراروی رهبران 360 درجه ای -
اول چالش تنش 18
دوم چالش سرخوردگی 25
سوم چالش چند کلاه داشتن 31
چهرام چالش خود خواهی 36
پنجم: چالش احساس رضایت 40
ششم : چالش چشم انداز 45
هفتم : چالش نفوذ 50
مرور بخش دوم 54
بخش سوم : اصول رهبران 360 درجه ای در رهبری به سمت بالا -
اصل اول خود را به طور فوق العاده رهبری کنید 56
اصل دوم : بار مسئولیت رهبر خود را سبک کنید 61
اصل سوم : کاری را انجام دهید که دیگران تمالی به آن ندارند ض 65
اصل چهارم: کارب بیشتر از مدیریت انجام دهید 70
اصل پنجم: بر روی کنش و واکنش ارتباطی رهبری کنید 75
اصل ششم: قبل از اینکه وقت رهبر خود را بگیری خود را آماده کنید 79
اصل هفتم : بدانید کی قدم پیش بگذارید و کی عقب نشینی کنید 83
اصل هشتم : به یک فرد شگفتی ساز تبدیل شوید 88
اصل نهم : فردا بهتر از امروز باشید 92
مرور بخش سوم 97
بخش چهارم: اصول رهبران 360 درجه ای برای رهبرای در عرض سازمان -
اصل اول: حلقه رهبری را درک کنید 100
اصل دوم : کامل کردن رهبران را مقدم بر رقابت با آنان قرار دهید 105
اصل سوم: دوست باشید 108
اصل چهارم: از یساسی کاری پرهیز کنید 112
اصل پنجم: دابره آشتنایی خود را گسترش دهید 116
اصل ششم : جازه دهید بهترین ایده برنده شود 119
اصل هفتم : وانمود نکنید که فردی کامل هستید 124
مرور بخش چهارم 127
بخش پنجم: اصول رهبری 360 درجه ای برای رهبری به سمت پایین -
اصل اول: به آرامی در راهرو قدم بزنید 130
فصل دوم : همه افراد را به شکل 10ببنید 135
اصل سوم : هر عضو یک تیم را در مقام یک انسان توسعه دهید 140
اصل چهارم : رفتاری را که می پسندید الگو سازی کنید 149
اصل ششم : چشم انداز خود را منتقل کنید 153
اصل هفتم : به نتایج خوب پاداش دهید 156
مرور بخش پنجم 161
بخش ششم : ارزش های رهبران 360 درجه ای -
اول یک گروه به مراتب بهتر از یک رهبر است 164
دوم در همه سطوح سازمانی به حضور رهبران نیاز است 167
سوم رهبرب موفق در یک طسح پیش نیاز رهبری در سطح بعدی است 170
چهارم رهبرانی که در سطح میانی خوب رفتار می کنند به رهبران ارشد رد بهتر شدن کمک می کنند 173
ژپجم رهبران 360 درجه ای خصوصیاتی دارند که همه سازمان ها به آن نیاز دارند 177
مرور بخش ششم 184
بخش ویژه مدیران ارشد : محیطی ایجاد کنید که به رهبران 360 درجه ای آزادی عمل ببخشد -
کارهای دوازده گانه روزانه رهبری 185
ضمیمه(ارزشیابی رهبری 360 درجه) 193نماد اعتماد
logo-samandehi