معرفی کتاب : حرکت بر لبه تیغ

معرفی کتاب :  حرکت بر لبه تیغ
نویسنده کتاب : کاکس دني ، هوور جان
ناشر کتاب : ني نگار
تعداد صفحات کتاب : 88

فهرست مطالب کتاب

رهبری در اوج بحران 7
از مشکلات برای توسعه حرفه خود درس بگیرید 10
از محدودیت های خود عبور کنید 13
آنچه را موثر است بجویید 16
ویژگی رهبران بزرگ را در خود پرورش دهید 19
مدیریت انسانی را به اجرا در آورید 22
ویژگی های یک سازمان کارآمد را ترویج کنید 25
گام هایی برای تبدیل شدن به یک رهبر بردارید 28
قطعات شکسته را سرجایشان بگذارید 31
گروهی کارآمد بسازید 34
برای پیشرفت به سطحی بالاتر، انگیزه ایجاد کنید 37
به رشد خود به عنوان رهبر ادامه دهید 40
مدیر خوب را پیدا کنید 43
در هنگام بحران اهداف را تعیین نمایید 46
حقیقتی جدید بسازید 49
بر موانع پیش رو در دستیابی به اهداف غلبه کنید 52
برای وقت خود به نحو کارآمد برنامه ریزی کنید 55
در جهت پیشرفت ارتباط برقرار نمایید 58
از نشانه های اخلاق نازل و نحوه ایجاد روحیه آگاه باشید 61
ارزش وقت آزاد خود را بدانید 64
خلاقیت را تشویق کنید 67
فضایی خلاقیت ساز پدید آورید 69
به مشکلات به عنوان فرصت بنگرید 72
از معبر تغییرات رهبری کنید 75
جزیره ای استثنایی باشید 78

نماد اعتماد
logo-samandehi