معرفی کتاب : 21 قانون رهبری

معرفی کتاب : 21 قانون رهبری
نویسنده کتاب : مکسول جان.سي
ناشر کتاب : ابوعطا
تعداد صفحات کتاب : 194

فهرست مطالب کتاب

مقدمه -
1- قانون سقف 5
2- قانون نفوذ 15
3- قانون فرایند 25
4- قانون راهبری 37
5- قانون ای. اف هاتون 49
6- قانون اعتماد 59
7- قانون احترام 67
8- قانون شهود یا بینش قلبی 77
9- قانون جاذبه 85
10- قانون ارتباط 93
11- قانون نزدیکان 103
12- قانون قدرت بخشی 109
13- قانون بازتولید 121
14- قانون ایمان(به رهبر) 127
15- قانون پیروزی 135
16- قانون اولویت ها 149
17- قانون فداکاری 159
18- قانون زمان سنجی 171
19- قانون رشد انفجاری 179
20- قانون جنبش جمعی 185
21- قانون میراث 187نماد اعتماد
logo-samandehi