معرفی کتاب : مهارت های رهبری

معرفی کتاب : مهارت های رهبری
نویسنده کتاب : ادير جان
ناشر کتاب : مرنديز
تعداد صفحات کتاب : 88

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 5
1-آنچه که باید باشید 9
خصوصیات ضروری برای رهبری 11
خصوصیات عمومی رهبری 13
ویژگی های لازم برای رهبری 13
آنچه باید بدانید 17
3-آنچه که باید انجام دهید 25
نیاز کاری 27
نیاز به حفظ تیم 27
نیازهای فردی 28
تعامل این سه دایره 29
روش های کاربردی در رهبری 31
نقش شما به عنوان رهبر 32
4-چگونه می توان وظایف بنیادی رهبری ررا به مهارت تبدیل نمود 37
تعریف وظیفه 39
برنامه ریزی 45
اطلاع رسانی 48
کنترل 53
ارزشیابی 56
انگیزه بخشی 60
سلسله مراتب نیازها 61
سازماندهی 66
سیستم ها 68
امور اداری 69
مدیریت زمان 72
ارائه نمونه 74
5-چگونه خودتان را به عنوان رهبر ارتقا دهید 81
مهیا باشید 82
فعال باشید 84
انعطاف پذیر باشید 85