معرفی کتاب : رهبری و مدیریت بر لبه بحران

معرفی کتاب : رهبری و مدیریت بر لبه بحران
نویسنده کتاب : مورفي امت
ناشر کتاب : بامشاد
تعداد صفحات کتاب : 308

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 7
فصل اول -
اندک اندک شتاب بگیرید 15
فصل دوم -
مشتری در جایگاه شریک 35
پرسشنامه الگوی مشتری در جایگاه شریک 44
فصل سوم -
یک فرهنگ تعهد ایجاد کنید 67
فصل چهارم -
فرد مناسب را در جای مناسب قرار دهید، هم اکنون... 97
فصل پنجم -
سرمایه دانش را به حداکثر برسانید 127
فصل ششم -
از هزینه ها بکاهید، نه از ارزش ها 151
فصل هفتم -
رقیبان را پشت سر بگذارید 179
فصل هشتم -
حرکت کنید، نلرزید 205
فصل نهم -
از هیاهو عبور کنید 227
فصل یلزدهم -
یا تمرکز کنید، یا شکست بخورید 259
پایان سخن 289
ضمیمه 299نماد اعتماد
logo-samandehi