معرفی کتاب : مجموعه سوالهای بازاریابی

معرفی کتاب : مجموعه سوالهای بازاریابی
نویسنده کتاب : ونوس داور
ناشر کتاب : نگاه دانش
تعداد صفحات کتاب : 248

فهرست مطالب کتاب

فصل 1
مبانی و مفاهیم بازاریابی 9
کلید تستهای مبانی و مفاهیم بازاریابی 35
فصل 2
برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 37
کلید تستهای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی 62
فصل 3
تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی 65
کلید تستهای تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی 85
فصل 4
رفتار مصرف کننده 87
کلید تستهای رفتار مصرف کننده 109
فصل 5
تقسیم بازار و تعیین بازار هدف 111
کلید تستهای تقسیم بازار و تعیین بازار هدف 131
فصل 6
پیش بینی فروش 133
کلید تستهای پیش بینی فروش 144
فصل 7
مدیریت محصولات 145
کلید تستهای مدیریت محصولات 173
فصل 8
تعیین قیمت 175
کلید تستهای تعیین قیمیت 197
فصل 9
سیستم و مدیریت توزیع 199
کلید تستهای سیستم و مدیریت توزیع 210
فصل 10
فعالیتهای ترفیعی و تشویقی 211
کلید تستهای فعالیتهای ترفیعی و تشویقی 227
فصل 11
انواع بازاریابی و بازاریابی بین المللی 229
کلید تستهای انواع بازاریابی و 246
منابع و مآخذ 247

نماد اعتماد
logo-samandehi