معرفی کتاب : اصول روابط : آنچه هر رهبری باید بداند

معرفی کتاب : اصول روابط : آنچه هر رهبری باید بداند
نویسنده کتاب : مکسول جان.سي
ناشر کتاب : پيکان
تعداد صفحات کتاب : 109

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار ناشر کتاب اصلی 1
بخش1-ماهیت روابط -
چرا روابط برای کسب موفقیت مهم هستند 8
درباره دیگران چه چیزی باید بدانم 13
بخش 2-اجزای سازنده روابط -
چطور می توانم دیگران را تشویق کنم 29
چطور می توانم با مردم ارتباط برقرار کنم 43
چطور می توانم شنونده بهتری شوم 53
بخش 3- رشد و روابط -
چطور می توانم به دیگران خدمت کنم 69
مهمترین روابط من کدامند 85
چطور می توانم مردم را هدایت و در عین حال به آن ها خدمت کنم 101