معرفی کتاب : تئوری نظم در بی نظمی و مدیریت

معرفی کتاب : تئوری نظم در بی نظمی و مدیریت
نویسنده کتاب : الواني مهدی، دانايي فرد حسن
ناشر کتاب : صفار
تعداد صفحات کتاب : 192

فهرست مطالب کتاب

فصل دوم: تئوری آشوب سازمانی: تئوری تا کاربرد
فصل سوم: نظریه بی نظمی یا نظم غایی
فصل چهارم: در جستجوی مدلی برای تصمیم گیری در شرایط مبهم و بی نظم
فصل پنجم: بازتاب جلوه های نظریه بی نظمی در مدیریت
فصل ششم: تصمیم گیری از نگاه نظریه آشوب
فصل هفتم: برنامه ریزی و استراتژی از نگاه نظریه آشوب
فصل هشتم: نظریة آشوب و تصمیم گیری استراتژیک
فصل نهم: تئوری آشوب و منابع انسانی
فصل دهم: تئوری آشوب و بین بست کار راهه ای