معرفی کتاب : رفتار سازمانی

معرفی کتاب : رفتار سازمانی
نویسنده کتاب : مورهد ، گريفين
ناشر کتاب : مرواريد
تعداد صفحات کتاب : 751

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
بخش اول: نگاهی به رفتار سازمانی
فصل اول- رشته رفتار سازمانی
هدفهای این فصل 2
رفتار سازمانی چیست؟ تعریف رفتار سازمانی 3
ریشه‌های تاریخی رفتار سازمانی 5
مدیریت علمی 5
تئوری کلاسیک سازمان 8
پیشگامان رفتار سازمانی 9
مطالعات هارتون 10
روابط انسانی 11
به سوی رفتار سازمانی 12
رفتار سازمانی در عصر حاضر 14
ویژگیهای رشته رفتار سازمانی 14
محل برخورد نظامها 14
ماهیت توصیف کنندگی 15
مفاهیم اساسی در رفتار سازمانی 15
اهمیت رفتار سازمانی 16
شغل مدیران 17
وظایف مدیریتی 17
برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل 18
نقشهای مدیریتی 19
عرصه انسانی مدیریت 21
ظهور دیدگاهها در رفتار سازمانی 22
دیدگاه سیستمی 22
دیدگاه اقتضایی 24
دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی 26
خلاصه فصل اول 28
سئوالهای فصل اول 29
بخش دوم: ابعاد فردی سازمان
فصل دوم- یادگیری، ادراک، اسناد 31
هدفهای این فصل 31
نقش یادگیری 32
شرطی کردن کلاسیک 33
یادگیری به عنوان یک فرایند شناختی 35
تئوری تقویت 36
انواع تقویت 37
پرهیز 39
خاموش سازی 39
تنبیه 40
برنامه‌های تقویت 40
تقویت مداوم 40
تقویت با فواصل زمانی ثابت 41
تقویت با فواصل زمانی متغیر 42
جنبه‌های وابسته به یادگیری 43
تعمیم محرکها 43
تفکیک محرکها 45
یادگیری تقلیدی 45
یادگیری اجتماعی 46
تنبیه 46
دیگر مصداقهای مدیریتی یادگیری 48
انگیزش 48
ارزیابی عملکرد و پاداشها 48
آموزش 48
نقش ادراک 50
فرایند ادراکی 51
ویژگیهای موضوع 52
ویژگیهای شخصی 53
فرایند‌های موقعیتی 55
نقش اسناد 58
تطابق- تداوم- تفاوت 59
مصداقهای مدیریتی ادراک 61
ادراک و انگیزش 61
ادراک و استخدام 62
ادراک و ارزیابی عملکرد 62
خلاصه فصل دوم 63
سئوالهای فصل دوم 64
فصل سوم- تفاوتهای فردی 65
هدفهای این فصل 65
ماهیت تفاوتهای فردی 66
اشخاص منحصر به فرد هستند 66
اشخاص و موقعیتها 66
نگاهی به شخصیت 66
ماهیت شخصیت، شخصیت 66
شکل گیری شخصیت 67
تعیین کننده‌ها 68
مراحل رشد 69
صفات 70
مدل رشد و عدم آرگریس 71
شخصیت و کار 70
مکان کنترل 71
پذیرش آمریت 72
متابعت 73
سایر صفات 73
طرز تلقی‌ها و چگونگی شکل گیری آن 73
دیدگاه حالات و مشرب شخصی 74
عاطفه، شناخت، قصد 74
دیدگاه موقعیتی 75
نا هماهنگی شناختی 76
تغییر طرز تلقی 78
طرز تلقی‌های مرتبط با شغل 78
رضایت شغلی 78
رضایت یا عدم رضایت شغلی 78
علل و پی آمدهای رضایت و عدم رضایت 79
سنجش رضایت 79
شواهد موجود درباره رضایت شغلی 80
انواع دیگر رضایت 80
تعهد و پایبندی 81
طرز تلقی و رفتارها 83
مصادیق مدیریتی تفاوتهای فردی 83
خلاصه فصل سوم 85
سئوالهای فصل سوم 86
فصل چهارم: انگیزش، مفاهیم اولیه 87
هدفهای این فصل 87
ماهیت انگیزش 88
انگیزش 88
اهمیت انگیزش 88
چهارچوب انگیزش 89
دیدگاههای تاریخی در انگیزش 92
دیدگاههای اولیه انگیزش 91
دیدگاه مدیریت علمی 91
دیدگاه روابط انسانی 92
تئوریهای نیاز در انگیزش 92
سلسله مراتب نیازهای مازلو 92
فهرست نیازهای مادی 95
تئوریERG الدرفر 97
تئوری دو عاملی 98
توسعه تئوری 99
ارزیابی تئوری 101
سایر نیازهای مهم 102
نیاز به کسب موفقیت 102
ویژگیهای دارندگان نیاز به کسب موفقیت 103
پی آمدهای کسب موفقیت 103
یادگیری کسب موفقیت 104
کسب موفقیت و توسعه اقتصادی 105
نیاز به تعلق 105
نیاز به قدرت 105
ترکیب دیدگاههای مختلف نیاز 106
خلاصه فصل چهارم 108
سئوالهای فصل چهارم 110
فصل پنجم: انگیزش، مفاهیم پیشرفته 111
هدفهای این فصل 111
مفاهیم جدید در انگیزش 112
تئوری برابری 113
ادراک برابری 113
واکنشهای اشخاص در مقابل برابری و نابرابری 115
ارزیابی تئوری برابری 116
مصداقهای مدیریتی تئوری برابری 116
تئوری انتظار 117
الگوی اولیه 117
انتظار تحقق عملکرد از طریق کوشش 118
انتظار تحقق نتیجه از طریق عملکرد 118
نتایج و ظرفیت آنها 119
تئوری تکامل یافته پورتر و لالر 120
ارزیابی تئوری انتظار 121
مصداقهای مدیریتی تئوری انتظار 123
تغییر رفتار سازمانی، تغییر رفتار 123
نتایج تغییر رفتار سازمانی 126
مدیریت مشارکتی 126
دیدگاههای تاریخی 126
زمینه‌های مشارکت 127
دوایر کنترل کیفی 128
تئوری اسناد 129
پی آمدهای انگیزش 131
عملکرد و بهره‌وری، بهره‌وری 131
عملکرد 132
غیبت و جابجایی یا ترک کار 132
جمع بندی دیدگاههای انگیزش 135
خلاصه فصل پنجم 136
سئوالهای فصل پنجم 137
فصل ششم: هدف گذاری و پاداشها 138
هدفهای این فصل 138
هدف گذاری در سازمان 139
نقش هدف گذاری 139
هدف گذاری، انگیزش، کنترل 141
تئوری هدف‌گذاری 141
مدل اولیه 141
مدل تکامل یافته 143
شواهد تحقیقی 144
مدیریت بر مبنای هدف 145
فرایند مدیریت بر مبنای هدف 145
شروع مدیریت بر مبنای هدف 145
استقرار اهداف سازمانی 145
هدف گذاری با تشریک مساعی 145
بازنگری نوبه ای 147
ارزیابی و کاربردهای مدیریت بر مبنای هدف 147
سیستمهای پاداش 148
فرایند مبادله 148
نقشها، منظورها و معانی پاداشها 149
انواع پاداشها 152
پول 152
مزایا 154
مزایای غیر نقدی 155
جوایز 155
سیستمهای مشوق 156
مدیریت سیستمهای پاداش 157
محرمانه بودن پرداخت 157
سیستمهای پرداختی مشارکتی 159
سیستمهای پاداش قابل انعطاف 159
خلاصه فصل ششم 161
سئوالهای فصل ششم 162
فصل هفتم: فشار عصبی ناشی از کار 163
هدفهای این فصل 163
ماهیت فشار عصبی 164
تعریف فشار عصبی 164
فشار عصبی و فرد 164
سندرم سازگاری عمومی 165
فشار عصبی خوب و فشار عصبی بد 165
تفاوتهای فردی 167
تفاوتهای فرهنگی 167
علل فشار عصبی 167
فشار عصبی سازمانی 167
الزامات شغلی 167
فشارهای عصبی سازمانی 168
الزامات فیزیکی 169
الزامات نقش 169
الزامات مراوده با دیگران 170
عوامل ایجاد فشار عصبی در زندگی 171
تغییر زندگی 171
فاجعه زندگی 171
پی‌آمدهای فشار عصبی 173
پی‌آمدهای فردی 174
پی‌آمدهای رفتاری 174
پی‌آمدهای روانی 174
پی‌آمدهای جسمی 174
پی‌آمدهای سازمانی 174
عملکرد 174
طرز تلقی‌ها 175
واماندگی 175
تجزیه و تحلیل شخصیت نوعA و شخصیت نوعB 177
مدیریت فشار عصبی در محیط کار 179
استراتژیهای مقابله فردی 179
ورزش 179
استراحت 179
مدیریت زمان 179
مدیریت نقش 180
گروههای پشتیبان 180
استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان 181
برنامه‌ه
نماد اعتماد
logo-samandehi