معرفی کتاب : مدیریت رفتار سازمانی : مفاهیم، نظریه ها و کاربردها

معرفی کتاب : مدیریت رفتار سازمانی : مفاهیم، نظریه ها و کاربردها
نویسنده کتاب : رضاييان علي
ناشر کتاب : علم و ادب
تعداد صفحات کتاب : 380

فهرست مطالب کتاب

دیباچه 7-5
فصل اول: رفتار سازمانی 8
صاحب نظر در علوم رفتاری کیست؟ 9
روش تشخیص در مطالعه رفتار سازمانی 12
سازماندهی این مجموعه 18
منابع فصل اول 20
فصل دوم: انگیزش و رفتار 22
مقایسه انگیزه‌ها و هدفها 24
وضعیت انگیزشی 33
شکل گیری شخصیت 34
نگرشها و ارزشها 34
نگرشها و نیات رفتاری 35
تحول شخصیت 37
انواع نیازها 39
سلسله مرتب نیازها 41
منابع فصل دوم 50
فصل سوم: تجزیه و تحلیل مراوده‌ ای 52
شخصیت سالم 57
وضعیت بودن 59
مراودات میان مردم 62
تجزیه و تحلیل مراوده‌ای و نقش آن در رهبری 70
منابع فصل سوم 75
فصل چهارم: ادراک 77
فرایند ادراک 78
سازمان ادراکی 82
ویژگیهای شیء ادراک شده 85
ویژگیهای وضعیت 89
ویژگیهای ادراک کننده 90
خطاهای ادراکی 95
کامیابی فرا‌خود 100
نظریه اسناد 104
خطاها در اسناد 107
کاربردهای ویژه فرایند ادراکی در سازمان 110
منابع فصل چهارم 116
فصل پنجم: فرایند معرفت پذیری 120
روش رفتار گرایی 123
روش شرطی کردن موثر 124
روش شناخت 125
روش معرفت پذیری اجتماعی 127
فنون جدید اصلاح رفتار سازمانی برای بهبود عملکرد 133
منابع فصل پنجم 135
فصل ششم: برنامه ریزی اطلاعات با خود و دیگران 138
الگو‌گیری از فضیلتهای انسانی 141
تکنولوژی عملکرد بهینه 142
قدرت حالت ذهنی آدمی 145
باورهای هفتگانه 154
منابع فصل ششم 171
فصل هفتم: الفبای مدیریت 175
منابع فصل هفتم 182
فصل هشتم: کدامین سبک مدیریت 183
تمایز مدیریت و رهبری 183
مهارتهای مدیر 184
اجزاء مهارتهای انسانی موثر 186
کدامین سبک مدیریت 188
منابع فصل هشتم 196
فصل نهم: تنش زدایی در مدیریت 197
فرایند ارتباطات و عناصر اساسی آن 198
انواع ارتباطات 199
موانع ذاتی ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها 201
روشهای بهبود ارتباطات 203
منابع فصل نهم 210
فصل دهم: شریان حیات مدیریت 211
ارتباطات از روی تمایل 216
ماهیت ارتباط 217
روشهای ارتباطات 218
فرایند ارتباطات 220
چگونگی آزمون سطح ارتباطات از روی تمایل 227
منابع فصل دهم 237
فصل یازدهم: گوش شنوا : زیر بنای مهارت ارتباطی 241
تعریف شنود موثر 243
مدل دریافت شنونده 244
سبکهای شنود 246
کسب توان شنود موثر 249
مشارکت احساسی و فکری با دیگران 255
مهارتهای شود اثر بخش 257
منابع فصل یازدهم 263
فصل دوازدهم: نیروی انسانی عاملی استراتژیک 266
عوامل کلیدی در بهره‌وری کارکنان 271
منابع فصل دوازدهم 281
فصل سیزدهم: هدف‌گذاری مهمترین مهارت مدیران 283
مدیریت قاطع و موثر 283
کار زاینده و روشن 284
هدف‌گذاری موثر 285
شناخت تفاوتهای انگیزشی 292
ارائه پاداش با ارزش 294
تذکر و تنبیه و پوزش 297
منابع فصل سیزدهم 301
فصل چهاردهم: کمال مدیریت و سازمان 303
کمال مدیریت 303
کمال سازمان 320
منابع فصل چهاردهم 328
فصل پانزدهم: نقش مدیر در مدیریت کار و عملکرد 332
مدیریت کار در سطح فردی 333
مدیریت کار و عملکرد در سطح سازمانی 335
منابع فصل پانزدهم 342
واژه نامه 343
منابع و ماخذ 364
اعلامنماد اعتماد
logo-samandehi