معرفی کتاب : اصول سرپرستی

معرفی کتاب : اصول سرپرستی
نویسنده کتاب : برزآبادي فراهاني علي ، حسن پور الهام
ناشر کتاب : مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تعداد صفحات کتاب : 241

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار ناشر -
مقدمه مترجمین -
مقدمه -
پیشگفتار 13
نقش مدیریت در سازمان 13
سطوح مدیریت در سازمان 14
منشأ واژه سرپرست-وظایف عمده سرپرستان 15
فصل1: مقدمه ای چکیده و حکیمانه 17
کمی فکر کنید 26
فصل2: پیرامون سرپرستی 31
معنا و مفهوم سرپرست چیست؟ 32
سیستم نظم و انضباط 33
آنچه لازم است سرپرست بداند 34
هدف شغل سرپرست 36
خصوصیات و ویژگی های سرپرست ایده آل 38
سرپرست به عنوان رهبر 40
کمی فکر کنید 42
فصل3: رهبری 45
نیاز به رهبری 46
مشخصات یک رهبر خوب 46
انواع قدرت 48
رهبر در مقایسه با هدایتگر 50
رهبری و مدیریت گروه 52
کمی فکر کنید 55
فصل4: سازماندهی و برنامه ریزی 57
سازماندهی تیم 58
برنامه ریزی 59
اهداف برنامه ریزی 59
اهمیت برنامه ریزی 60
برنامه ریزی به منظور کنترل 62
چگونه باید برنامه ریزی کرد 63
کمی فکر کنید 65
فصل5: سازماندهی و مدیریت منابع انسانی 67
تعریف مدیریت منابع انسانی 68
برنامه ریزی منابع انسانی 68
مفهوم کلی تأمین نیروی کار و مراحل آن 68
ارزیابی عملکرد کارکنان 71
طبقه بندی مشاغل 71
مدیریت حقوق و دستمزد 72
رسیدگی به شکایات 73
فصل6: کنترل و نظارت 75
مفهوم کنترل 76
کنترل به عنوان وظیفه سرپرستی 78
مسئولیت پذیری 78
مدیریت برمبنای هدف 79
سیستم های کنترلی 80
سرعت و قابلیت فهم اطلاعات 82
کمی فکر کنید 83
فصل7: حل مسئله 87
مقدمه حل مسئله 88
فرآیند شش مرحله ای حل مشکلات 89
نمودار علت و معلول 91
نظریه های حل مسئله 93
کمی فکر کنید 98
فصل8: مدیریت زمان 99
برخی از اصول مدیریت زمان 100
اصل پارتو 102
عوامل اتلاف کننده زمان 105
کمی فکر کنید 109
فصل9: بودجه بندی زمان 113
برخی از نیازهای جدید مدیریت زمان 114
نکات عملی و کلیدی در سیستم بودجه بندی زمان 115
بودجه بندی زمان، یک تکنیک مهم در مدیریت زمان 116
پروژه ها و مدیریت زمان 117
نکاتی در باب سازماندهی خویشتن 119
جلسات رسیدگی 120
کمی فکر کنید 125
فصل10: مدیریت تغییر 129
مدیریت تغییر 130
شیوه های مدیریت و تغییر آن 131
شیوه های مدیریت خودکامه و مشارکتی 133
کمی فکر کنید 135
فصل11: واگذاری اختیار(تفویض اختیار) 137
فرآیند واگذاری 138
چرا سرپرستان از واگذاری مسئولیت امتناع می ورزند؟ 139
واگذاری موثر 140
مزیت های واگذاری 142
اموری که می توان یا نمی توان واگذار کرد 143
چگونه می توان از طریق واگذاری معقول بهنتایج مطلوب دست یافت 143
کمی فکر کنید 146
فصل12: مهارت های ارتباطی 149
فرآیند برقراری ارتباط 150
موانع موجود در برقراری ارتباط 150
جلوگیری از به وجود آمدن موانع 154
ارتباط نوشتاری یا گفتاری 156
استفاده خلاقانه از پرسش ها 157
مهارت های گوش دادن 160
کمی فکر کنید 163
فصل13: ارتباط غیرکلامی 165
راهکارهای عملی 166
زبان اعضای بدن 167
کلمات می توانند دروغ بگویند، اعضای بدن به ندرت می توانند 168
کمی فکر کنید 170
فصل14: جلسات اثربخش 171
جلسات، نشست های حیاتی 172
روش های اداره جلسه 173
پیش از جلسه 173
در جریان جلسه 175
پس از جلسه 176
کمی فکر کنید 178
فصل15: مهارت های ارائه شفاهی مطالب 181
چیزهایی که شنونده می بیند و می شنود 182
انتقال و ارائه خوب و درست 184
برنامه ریزی برای ارائه مطلب 186
یادداشت ها 188
کمی فکر کنید 191
فصل16: انگیزه و انتظارات 193
انگیزه در محیط کاری 194
مشخصه های وجود انگیزه 194
گام های کاربردی در ایجاد انگیزه 195
تئوری های ایجاد انگیزه 197
سلسله مراتب نیازهای مازلو 198
نظریه دو عاملی X-Y 200
نظریه دوعاملی انگیزش-بهداشت هرتزیرگ 202
روش های بی انگیزه کردن کارکنان 204
پدید آوردن جو مساعد 205
انتظارات 206
کمی فکر کنید 208
فصل17: روابط انسانی 213
مراحل و سطوح مختلف یک رابطه 214
کنش و واکنش 215
روابط خوب انسانی 216
کمی فکر کنید 218
فصل18: مربیگری 221
معنای مربیگری 222
فرآیند مربیگری 222
مهارت های مربیگری 227
کمی فکر کنید 233
فصل19: نتیجه گیری 237
منابعنماد اعتماد
logo-samandehi