معرفی کتاب : تحقیق سازمانی: راهنمایی برای دانشجویان و پژوهشگران

معرفی کتاب : تحقیق سازمانی: راهنمایی برای دانشجویان و پژوهشگران
نویسنده کتاب : بروئرتن پل، لينه ميلوارد
ناشر کتاب : دفتر پژوهش هاي فرهنگي
تعداد صفحات کتاب : 312

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 13
فصل1: مقدمه 15
تحقیق در سازمان: افشای افسانه ها 15
اهداف کتاب 17
نقش محقق 19
منابع برای مطالعه بیشتر 22
فصل2: کاربرد علوم اجتماعی در دنیای واقعی 23
معرفی مدل دانشمند-متخصص 23
پاسخ به پرسش از دیدگاه علمی 24
رویکرد متخصص 27
دانشمند-متخصص: کاربرد علم در یک محیط عملی 28
آیا علم می تواند کیفی باشد؟ 29
مدل"تحقیق عملی" 32
منابع برای مطالعه بیشتر 35
فصل3: شروع فرآیند تحقیق 37
برخی هراس ها و نگرانی های متداول درباره تحقیق 37
تعیین یک چارچوب تحقیق و گرفتن یک استاد راهنما برای خود 42
برنامه ریزی پروژه 47
یک گام به جلو...پیشنهاد پروژه 52
اینترنت به عنوان یک منبع تحقیق 58
مرور ادبیات 67
عملیاتی کردن سوالات تحقیق 75
فصل4: چگونگی دستیابی به یک سازمان و استفاده از آن 79
مقدمه 79
دسترسی بی زحمت و بدون هزینه 80
دسترسی به سازمان با هزینه ورود 85
اداره کردن سازمان در طول فرآیند تحقیق 87
فصل5: طرح پروژه 91
مقدمه 91
مطالعه موردی یا طرح کنونی 93
طرح همبستگی 98
طرح آزمایشی 100
انتخاب یک طرح تحقیق 103
ملاحظات اخلاقی در تحقیق سازمانی 105
منابع برای مطالعه بیشتر 111
فصل6: روش های جمع آوری داده 113
ادامه فرآیند تحقیق 113
معیار انتخاب یک روش 115
مصاحبه ها 116
تکنیک های مورد استفاده در مصاحبه 125
روش گروه کانون 134
تحقیق روانسنجی 145
مشاهده 158
طراحی پرسش نامه و تحقیق 162
روش های یادداشت برداری 178
فصل7: ملاحظات نمونه برداری 185
مقدمه و تعاریف 185
نمونه گیری احتمالی 188
نمونه گیری غیراحتمالی 190
محدودیت های رویکرد نمونه گیری در تجزیه و تحلیل 192
نتیجه گیری 194
منابع برای مطالعه بیشتر 195
فصل8: ارزیابی عملکرد در سازمان 197
عملکرد، اثربخشی و بهره وری 197
مسئله معیار 198
عملکرد فردی 202
عملکرد گروهی 208
عملکرد سازمانی 217
نتیجه گیری 224
منابع برای مطالعه بیشتر 225
فصل9: تجزیه و تحلیل داده ها 229
مقدمه 229
تحلیل آماری داده ها: یافتن یک آزمون 231
تحلیل آماری داده ها: آزمون ها 235
تحلیل محتوا 240
تحلیل اسکالوگرام چندبعدی 246
فراتحلیل 254
مدل سازی معادله ساختاری 260
فصل10: گزارش یافته های تحقیق 269
مقدمه 269
گزارش به یک مخاطب دانشگاهی 269
نوشتن برای انتشارات دانشگاهی 275
گزارش به مخاطب 278
منابع برای مطالعه بیشتر 284
ارائه یافته های تحقیق 284
فصل11: سخن آخر 299
واژه نامه