معرفی کتاب : مدیریت و روابط انسانی

معرفی کتاب : مدیریت و روابط انسانی
نویسنده کتاب : قنبري محمود
ناشر کتاب : پايگان
تعداد صفحات کتاب : 140

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 7
پیشگفتار 9
بخش1: سیر تحولات نظریه مدیریت -
تئوری چیست؟ 13
تعریف مدیریت 15
سیر تاریخی تکوین نظریه مدیریت 17
مدیریت علمی از دیدگاه تیلور 21
آثار مدیریت علمی 25
فرآیندهای مدیریت از دیدگاه هنری فایول 27
بروکراسی دیدگاه ماکس وبر 30
تاریخچه نهضت روابط انسانی 37
نقش مطالعات هاثورن در نهضت روابط انسانی 37
نمودار سلسله مراتب نیازهای مازلو 39
چکیده نظریه آرجریس 41
تعارض 44
مدیریت سازمانی 45
ساختارهای متداول سازمانی 46
برخی از کاربردهای علم مدیریت 51
رهیافت نگرش سیستمی 51
انواع طبقه بندی سیستم ها 54
روابط پنج مهارت موردنظر گاروین 76
ویژگی های نظریه آشوب 77
مدیریت اقتضایی 77
الگوی فیدلر 87
تئوری مسیر-هدف 88
الگوی رهبری مشارکتی 89
نظریه رهبری وضعیتی 90
بخش2: مدیریت بحران و چالش های آن -
بحران چیست؟ 101
تعریف بحران 101
تاریخچه مدیریت بحران 102
انواع بحران 108
مدیریت بحران 109
طبقه بندی عوامل بحران 110
مشخصات وضعیت بحران 112
برنامه ریزی در بحران 116
نمونه ای از مدیریت بحران 118
مبهوت شده 122
منابع 141

نماد اعتماد
logo-samandehi