معرفی کتاب : مدیریت رفتار سازمانی

معرفی کتاب : مدیریت رفتار سازمانی
نویسنده کتاب : کينيکي آنجلو، کريتنر رابرت
ناشر کتاب : پيام پويا
تعداد صفحات کتاب : 600

فهرست مطالب کتاب

بخش اول: دنیای رفتار سازمانی -
فصل1: بهبود و توسعه سازمان های کارمندمدار -
دستیابی مدیران به اهداف سازمان از طریق همکاری با کارکنان سطوح مختلف 19
حیطه رفتار سازمانی: زمان گذشته و حال 23
جنبش روابط انسانی 24
جنبش مدیریت کیفیت جامع 28
انقلاب اینترنت 31
رویکرد اقتضایی: کاربرد استدلال های حاصل از تحقیق و تجربیات 37
یادگیری براساس تحقیق 38
روش های تحقیقی در زمینه رفتار سازمانی 38
خلاصه مطالب فصل اول 41
تقویت مهارت های کاربردی 43
ارزشیابی در زمینه جایگاه کارمندان، مشتریان و سهامداران 44
تمرین اینترنتی 45
اصطلاحات کلیدی فصل اول 46
فصل2: اخلاق و فرهنگ سازمانی -
اساس فرهنگ سازمانی 49
سطوح فرهنگ سازمانی 50
کارکردهای فرهنگ سازمانی 53
اعطای هویت و شخصیت به اعضای سازمان 54
ایجاد تعهد گروهی 54
افزایش ثبات سیستم اجتماعی 55
کمک به تثبیت رفتار کارکنان از طریق درک محیط در سازمان 56
انواع فرهنگ سازمانی 56
پیامدهای مرتبط با فرهنگ سازمانی 57
نحوه تثبیت فرهنگ ها در سازمان ها 61
الگوی جامعه پذیری سازمانی 64
مرحله1: پیش بینی جامعه پذیری 65
مرحله2: رویارویی 65
مرحله3: تغییر و فراگیری 66
مشاوره یک مزیت مدیریتی 69
ترویج رفتار اخلاقی سازمانی 72
الگوی رفتار اخلاقی 73
رابطه بین جنسیت و اصول اخلاقی 75
بهبود شرایط اخلاقی در سازمان 75
خلاصه مطالب فصل دوم 77
تقویت مهارت های کاربردی 1 79
تقویت مهارت های کاربردی 2 79
ارزشیابی در زمینه جامعه پذیری سازمانی 80
تمرین اینترنتی 82
اصطلاحات کلیدی فصل دوم 83
فصل3: پرورش مدیران جهانی -
توسعه طرز تفکر جهانی 88
الگوی فرهنگ های اجتماعی و سازمانی 88
تشریح فرهنگ 89
تلفیق فرهنگ های سازمانی و اجتماعی 90
نسبیت گرایی فرهنگی در مقابل امپریالیسم فرهنگی: توازن افراط و تفریط اخلاقی 91
جلوگیری از نژادگرایی(نیروی محرک موجود در پی امریالیسم فرهنگی) 94
مدیر جهانی 96
کاربرد تئوری های مدیریت در سایر کشورها 96
رقابت شایسته از لحاظ فرهنگ های متعدد 97
فردگرایی در برابر گروه گرایی 98
رمز موفقیت یک حرفه 99
فرهنگ دارای بافت قوی و فرهنگ دارای بافت ضعیف 100
پرهیز از مغایرت های فرهنگی 101
برداشت های فرهنگی از زمان 102
الگوی اقتضایی جهت رهبری فرهنگ های مختلف 103
آمادگی جهت احراز شغل ها در کشورهای خارجی 105
جلوگیری از بروز مشکلات رفتار سازمان در کشورهای خارجی 109
اجتناب از انتظارات غیرواقعی از طریق آموزش فرهنگ های مختلف 109
اجتناب از بروز شوک فرهنگی 110
پرهیز از بروز مجدد شوک فرهنگی 112
خلاصه مطالب فصل سوم 114
تقویت مهارت های کاربردی 1 116
تقویت مهارت های کاربردی 2 117
ارزشیابی در زمینه نژادگرایی 118
تمرین اینترنتی 119
اصطلاحات کلیدی فصل سوم 120
بخش دوم: مدیریت کارکنان سازمان -
فصل چهارم: ادراک اجتماعی و مدیریت تنوع -
مدل ادراکی پردازش اطلاعات اجتماعی 126
مرحله1: ادراک گزینشی 127
مرحله2: کدگذاری و ساده سازی 129
مرحله3: ذخیره و ضبط 132
مرحله4: بازیافت و پاسخ 133
نظریه اسنادهای علی و معلولی 136
مدل اسنادی کلی 136
گرایش های اسنادی 139
تعریف تنوع(ناهمگونی نیروی کار) 141
سطوح ناهمگونی نیروی کار 143
رابطه اقدام مثبت و مدیریت ناهمگونی 145
مدیریت ناهمگون نیروی کار 146
افزایش ناهمگونی در نیروی کار 150
کاربردهای مدیریتی در زمینه روند رو به رشد ناهمگونی نیروی کار 153
اقدامات سازمانی در راستای مدیریت موثر ناهمگون نیروی کار 153
موانع موجود در مدیریت موثر ناهمگون نیروی کار 153
ابتکارات آن موریسون در زمینه ناهمگونی نیروی کار 154
خلاصه مطالب فصل چهارم 158
تقویت مهارت های کاربردی 160
تمرین اینترنتی 161
اصطلاحات کلیدی فصل چهارم 162
فصل5: تفاوت های فردی و شخصیت، عواطف و خودپنداری -
از خودپنداری تا مدیریت بر خویشتن 166
عزت نفس 167
خود اثربخشی(من می توانم این کار را انجام دهم) 169
خودکنترلی 174
خودمدیریتی الگوی یادگیری اجتماعی 176
پویایی های شخصیتی 183
پنج جنبه کلی شخصیت 183
کانون کنترل خود یا محیط 185
نگرش ها 187
نگرش ها در برابر ارزش ها 188
هوشمندی و توانایی های ادراکی 188
انواع توانایی 189
رفتار سازمانی در راستای احساسات 190
احساسات مثبت و منفی 191
هوش عاطفی 193
خلاصه مطالب فصل پنجم 195
تقویت مهارت های کاربردی1 197
تقیت مهارت های کاربردی2 198
ارزشیابی در زمینه خودکنترلی 199
تمرین اینترنتی 200
اصطلاحات کلیدی فصل پنجم 201
فصل6: انگیزش I(نیازها، رضایت شغلی و طراحی شغل) -
اساس انگیزش کارکنان 205
الگوی عملکرد شغلی انگیزش 205
تئوری های انگیزشی 207
انگیزش از طریق طراحی شغل 207
رویکرد مکانیکی 211
رویکرد انگیزشی 212
رویکردهای زیستی و ادراکی-انگیزشی 220
رضایت شغلی و روابط کار-خانواده 221
دلایل رضایت شغل 222
پیامدهای رضایت شغلی 225
روابط کار-خانواده 228
خلاصه مطالب فصل ششم 231
تقویت مهارت های کاربردی1 233
تقویت مهارت های کاربردی2 234
ارزشیابی در زمینه رضایت شغلی 235
تمرین اینترنتی 236
اصطلاحات کلیدی فصل ششم 237
فصل7: انگیزش II(نظریه ها و کاربردها) -
تئوری برابری آدامز 241
گسترش مفهوم برابری 245
درس های کاربردی، تئوری، برابری 246
تئوری انگیزشی انتظار 248
نظریه انتظار وروم 248
تئوری انتظار وروم در عمل 251
تحقیق در زمینه نظریه انتظار و کاربردهای مدیریتی 252
انگیزش از طریق هدفگذاری 254
اهداف: تعریف و مقدمه 255
مدیریت بر مبنای هدف(MBO) 255
کارکردهای هدفگذاری 256
پیشنهادی حاصل از تحقیقات هدفگذاری 258
کاربرد عملی فرآیند هدفگذاری 263
اجرای نظریه های انگیزشی در کار 266
خلاصه مطالب فصل هفتم 269
تقویت مهارت های کاربردی 272
ارزیابی در زمینه رفتار عادلامه میان فردی 273
تمرین اینترنتی 274
اصطلاحات کلیدی فصل هفتم 275
فصل8: بهبود عملکرد کارکنان -
ایجاد بارخورد موثر 280
کاربردهای بازخورد 281
منابع بازخورد: دیگران، وظیفه، فرد 282
دیدگاه دریافت کنندگان بازخورد 282
پیامدهای رفتار بازخورد 283
انواع بازخورد: بازخورد صعودی (از پایین به بالا) و بازخورد 360 درجه 283
سیستم های پاداش سازمانی 287
انواع پاداش 289
اصول پاداش دهی 289
معیارهای توزیع 291
پیامدهای موردنظر 292
تقویت مثبت 293
قانون اثر ثرندایک(قانون علی و معلولی) 294
الگوی شرطی سازی عامل اسکینر 294
برنامه های زمانی تقویت 297
اهمیت برنامه ریزی مناسب 298
شکل دهی رفتار از طریق تقویت مثبت 300
خلاصه مطالب فصل هشتم 302
تقویت مهارت های کاربردی 304
ارزشیابی در زمینه رضایت شغلی 305
تمرین اینترنتی 306
اصطلاحات کلیدی فصل هشتم 307
بخش سوم: تصمیم گیری و مدیریت فرآیندهای اجتماعی -
فصل9: تصمیم گیری -
تصمیم گیری 313
الگوهای تصمیم گیری 313
الگوی عقلایی 313
الگوی هنجاری سایمون 316
پویایی های تصمیم گیری 318
سبک های عمومی تصمیم گیری 322
اصرار بر تعهد 325
خلاقیت 327
تصمیم گیری گروهی 329
سبک های پنج گانه تصمیم گیری 334
خلاصه مطالب فصل نهم 344
تقویت مهارت های کاربردی 346
ارزشیابی در زمینه تصمیم گیری 347
تمرین اینترنتی 350
اصطلاحات کلیدی فصل نهم 351
فصل10: گروه ها و تیم های کاری اثربخش -
اصول رفتار گروهی 356
گروه های رسمی و غیررسمی 356
وظایف گروه های رسمی 357
فرآیند تکامل گروه 358
نقش های اعضای گروه 362
هنجارها 356
تیم، اعتماد و کار گروهی 366
تیم گسترده تر از گروه است 367
اعتماد عامل اصلی کار گروهی 368
تیم های خودگردان 370
تیم های مجازی 373
تهدیدات در مورد اثربخشی تیم و گروه 374
گروه اندیشی 374
کاهش توان اجتماعی 376
خلاصه مطالب فصل دهم 378
تقویت مهارت های کاربردی 380
ارزشیابی در زمینه گروه کاری 381
تمرین اینترنتی 382
اصطلاحات کلیدی فصل دهم 383
فصل11: مدیریت تعارض و مذاکره -
دیدگاه نوین تعارض 388
تسلسل تعارض 388
تعارض کارکردی(سازنده) در برابر تعارض غیرکارکدی(مخرب) 389
پیامدهای مطلوب تعارض 391
الگوهای اصلی تعارض 392
تعارض شخصیتی 392
تعارض میان گروهی 394
ت
نماد اعتماد
logo-samandehi