معرفی کتاب : مدیریت رفتار سازمانی

معرفی کتاب : مدیریت رفتار سازمانی
نویسنده کتاب : احمدي مسعود
ناشر کتاب : کوهسار
تعداد صفحات کتاب : 358

فهرست مطالب کتاب

بخش اول: کلیاتی از رفتار سازمانی -
فصل اول : مقدمه ای بر رفتار سازمانی -
تعریف رفتار سازمانی -
تاریخچه شکل گیری رفتار سازمانی -
هدف رفتار سازمانی -
ارتباط رفتار سازمانی با سایر علوم -
مبانی رفتار سازمانی -
ماهیت افراد -
ماهیت سازمان ها -
عوامل کلیدی مؤثر در رفتار سازمانی -
اخلاق و رفتار سازمانی -
الگوی تعالی سازمان ورفتار سازمانی -
سطوح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی -
فصل دوم : رفتار سازمانی در عصر حاضر(قرن1) -
فرایند جهانی سازی -
چالش های عصر حاضر -
چالش های بنیادی -
چالش های سازمانی -
چالش های محیطی -
رفتار سازمانی در جهان الکترونیک -
خصوصیات سازمان الکترونیک -
تذثیر سازمان الکترونیک بر رفتار -
کاربردهای سازمان الکترونیک بر رفتار سازمانی -
بخش دوم : رفتار فرد -
فصل سوم : مبانی رفتار فردی -
انگیزه -
ادراک -
فرایند ادراک -
عوامل مؤثر برادراک -
خطاهای ادراکی -
اسناد -
توانایی -
ویژگی های زندگی نامه ای -
شخصیت -
عوامل تعیین کننده شخصیت -
نظریه های شخصیت -
ارزش ها -
نگرش ها -
یادگیری -
تئوری شرطی کردن کلاسیک -
تئوری تقویت -
توئری شناختی -
تئوری یادگیری اجتماعی -
قصل چهارم : مفاهیم انگیزش -
اهمیت انگیزش -
تعریف انگیزش -
نظریه های محتوایی -
نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو -
نظریه دو عاملی هرزبرگ -
نظریه نیاز مک کله لند -
نظریه ERG آلدرفر -
نظریه دو ساختی انسان مگ گریگور -
نظریه انسان بالغ گریس آرجویس -
نظریه نیازهای آشکار ماری -
نظریه z اوچی -
الگوهای مقایسه ای تئوری های محتوایی انگیزش -
نظریه فاریندی -
نظریه انتظار وروم -
نظریه انتظار پورتر ولاولر -
نظریه تقویت -
نظریه برابری آدامز -
نظریه هدف گذاری لاک -
دیگر روش های کاربردی انگیزش -
رویکرد مکانیکی -
رویکرد زیستی -
رویکرد ادراکی - انگیزشی -
مشارکت -
بخش سوم : رفتار گروه و تیم -
فصل پنجم: مبانی رفتار گروه و تیم -
اهمیت مطالعه گروهها وتیم ها -
عوامل مؤثر بر رفتار گروه و تیم -
تفاوت گروه و تیم و چگونگی تیم سازی -
تفاوت گروه و تیم -
تیم سازی -
فرایند تکامل گروه وتیم -
الگوی پنج مرحله ای تاکمن -
مراحل تکاملی تیمهای خود گردان -
الگوهای تعادل زمانی -
عوامل مؤثر بر عملکرد گروه و تیم -
ترکیب -
اندازه -
انسجام -
هنجارها -
دلایل تشکیل گروه -
انواع گروه ها -
گروههای رسمی -
گروههای غیر رسمی -
تجزیه و تحلیل تعامل گروه - جامعه سنجی -
انواع تیم ها -
تیم های حل کننده مسئله -
تیم های خودگردان -
تیم های وظیفه ای 0متخصص -
تیمهای مجازی -
تهدیدات گروه اندیشی بر اثر بخشی تیم وگروه -
رفتار تعاملی و تعارض -
دیدگاه تعارض -
الگوی مراحل یا روند بروز تعارض -
الگوی مراحل تعارض پوندی -
الگوی مراحل تعارض رحیم -
الگوی مراحل تعارض دویچ -
مناب تعارض -
انواع تعارض -
استراتژی برای اداره کردن تعارض -
روش حل تعارض بین افراد و گروهها در سازمان -
روش حل تعارض بین مدیر و افراد یا گروهها در سازمان -
فصل هفتم : ارتباطات -
تعریف ارتباطات -
فاریند ارتباطات -
انواع کانال ارتباطات -
سطوح ارتباطات در سازمان -
موانع ارتباطات -
شبکه ارتباطات -
ئیژگی ارتباطات اثر بخش -
الگوی پنجره جوهاری در ارتباطات -
ارتباطات در عصر اطلاعات -
فصل هشتم : رهبری -
رهبری در قرن 21 -
تعریف رهبری -
فرق بین رهبری و مدیریت -
منابع قدرت مدیر در رهبری -
سبک های رهبری -
خصوصیات مورد انتظار مدیر در رهبری -
نظریه های رهبری -
نظریه خصوصیات رهبری -
نظریه های رفتار رهبری -
مطالعات رهبری میشیگان -
مطالعات رهبری ایالات اوهایو -
شیکه مدیریت -
تحقیقات اسکاندیناوی -
سیستم های مدیریت لیکرت -
نظریه های موقعیتی و اقتضایی -
نظریه اقتضایی -
نظریه مسیر هدف -
الگوی چرخه زندگی یا رهبری موقعیتی هرس و بلانچارد -
نظریه پیوستگی رهبری -
نظریه مدل رهبری هنجاری یا رهبری مشارکتی -
نظریه مراوده رهبر -عضو -
دیگر دیدگاه ها -
الگوی جایگزین های رهبری -
الگوی رهبری خدمتگزار -
الگوی رهبری ممتاز -
الگوی اسناد رهبری -
تئوری رهبری کریز ماتیک -
الگوی رهبری هدف گرا -
وجو مشترک تئوری های رهبری -
فصل نهم : قدرت و سیاست -
منابع و کاربرد قدرت -
کاربرد قدرت -
سیاست - رفتار سازمانی -
عوامل مؤثر در رفتار سیاسی و فنون کنترل آن -
استراتژی و روش های خاص قدرت طلبی -.
بخش چهارم : رفتار سازمان -
فصل دهم: فرهنگ سازمانی -
تعریف و سطوح فرهنگ سازمانی -
شاخص های عمده فرهنگ سازمانی -
ایجاد،تغییر،حفظ و مدیریت فرهنگ سازمانی -
ارتباط فرهنگ سازمانی با سایر عوامل -
مدیریت بین المللی فرهنگ سازمانی -
تفاوت های فرهنگی در جهان -
چارچوب هاف استد -
فصل یازدهم: تحول و بهبود سازمانی -
ماهیت تغییر و تحول -
اهداف تغییر و تحول -
چرخه عمر سازمانی -
نیروهایتغییر -
انواع الگوهای تغییر و تحول -
الگوی سه مرحله ای کرت لوین -
الگوی هفت s منکنزی -
الگوی هشت مرحله ای کاتر -
الگوی سیستم های تغییر -
الگوی مشارکتی - اجباری -
الگوی 4P بهبود مسیر -
الگوهای رایج بهبود سازمانی -
عامل تغییر -
موانع تغییر و روش های غلبه بر آن -
مزایا و محدودیتهای تغییر و تحول -
ارزیابی موفقیت تغییر و تحول -
تغییر و مدیریت استرس -
فصل دوازدهم : ساختار سازمانی -
عوامل کلیدی در ساختار سازمانی -
عوامل تعیین کننده ساختار -
طراحی ساختار سازمانی متداول -
طراحی ساختار بر مبنای وظیفه -
طراحی ساختار بر مبنای محصول -
طراحی ساختار بر مبنای فرایند -
طراحی ساختار بر مبنای فرایند -
طراحی ساختار بر مبنای ناحیه جغرافیایی -
طراحی ساختار بر مبنای توجه به نوع مشتری -
طراحی ساختار بر مبنای نوع بازار -
طراحی ساختار بر مبنای زمان فعالیت -
نگرش پویا به طراحی ساختار سازمانی -
ساختار های سازمانی جدید -
انواع ساختار سازمانی -
ویژگی ساختار اثر بخش -
پاورقی ها -
منابع -

نماد اعتماد