معرفی کتاب : مولفه های رفتاری سازمان، مدیریت و کارکنان

معرفی کتاب : مولفه های رفتاری سازمان، مدیریت و کارکنان
نویسنده کتاب : آتش پور حميد، کاظمي احسان ، آقايي اصغر
ناشر کتاب : رعنا
تعداد صفحات کتاب : 264

فهرست مطالب کتاب


پیشگفتار 1
بخش اول: مدیریت و سازمان 3
فصل اول: رهبری در سازمان 5
فصل دوم: مدیریت و انگیزش 21
فصل سوم: مدیریت و تعارض 33
فصل چهارم: مدیریت برتر 49
فصل پنجم: فرایند حل مسئله 59
فصل ششم: بازخورد و کاربرد آن در مدیریت 69
فصل هفتم: مدیریت دگرگون ساز و مداخله گر 79
فصل هشتم: معرفی الگوی ویژگی های شغل 87
فصل نهم: طراحی و توسعه شغلی 95
فصل دهم: فرهنگ سازمانی 103
بخش دوم: کارکنان و سازمان 127
فصل یازدهم: مصاحبه و گزینش افراد 129
فصل دوازدهم: چگونه می توان کارایی افراد را در سازمان 137
فصل سیزدهم: انگیزش در کار 147
فصل چهاردهم: آموزش کارکنان 163
فصل پانزدهم: شغل و فشار روانی 187
فصل شانزدهم: فرسودگی شغلی 201
فصل هفدهم: ارتباطات در درون سازمان ها و موانع ارتباطی 217
فصل هیجدهم: راه حل ها برای ایجاد هماهنگی 233
فصل نوزدهم: اعتیاد به کار در کارکنان سازمان ها 233
فصل بیستم: بنیان های توانمندسازی کارکناننماد اعتماد
logo-samandehi