معرفی کتاب : خویشتن شناسی مدیران

معرفی کتاب : خویشتن شناسی مدیران
ناشر کتاب : ني
تعداد صفحات کتاب : 217

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 12-9
تصمیم گیری 45-13
تصمیم گیری جوهر مدیریت است( پرسشنامه1) 13
شیوه های تصمیم گیری مدیران 17
نمای شیوه تصمیم گیری مدیران( پرسشنامه 2) 20
جدول خصوصیات تصمیمات اتخاذ شده 23
جدول نمای شیوه تصمیم گیری 24
آیا از مخالفت کردن احساس گناه می کنید؟( پرسشنامه3) 25
آیا تصمیمات امروز را به فردا موکول می کنید؟( پرسشنامه4) 29
آیا در تصمیم گیری ها بیشتر بر احساس خود اتکا دارید یابر عقل و منطق؟(پرسشنامه5)35
آیا در تصمیم گیری ها جمع گرا هستید یا فردگرا؟(پرسشنامه6) 40
چند توصیه برای تصمیم گیری مؤثر 45
برنامه ریزی 76-47
بنیاد هر سازمانی بربرنامه ریزی استوار است(پرسشنامه7) 47
چگونه می توان انگیزه و شور شوق خودرا در کارها حفظ کرد؟ 56
آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟(پرسشنامه8) 59
در برنامه ریزی ها بیشتر به روشهای علمی معتقدید یا اشراق و اقبال؟(پرسشنامه9) 66
شکیبا باشید و از تاخیر در امور نهراسید(پرسشنامه10) 70
در برنامه ریزی از آینده و حوادث آن نهراسید 75
خلاقیت و نوآوری 112-77
تاچه اندازه در مدیریت خود ازقدرت ابداع و ابتکار بهره ورید؟(پرسشنامه11) 77
چگونه می توان قدرت خلاقیت را پرورش داد؟ 91
خلاقیت عملی 91
خلاقیت ذهنی 92
خلاقیت هنری 93
خلاقیت غیر کلامی و تخیلی 93
تفکر به شیوه ای نه چون گذشته،محرکی برای خلاقیت(پرسشنامه12) 94
به جای تمرکز بریک پدیده به پیرامون آن بنگرید 100
در مورد پدیده ها سؤالات تازه طرح کنید،حتی اگر کودکانه بنظر آیند(پرسشنامه13) 102
در پرداختن به ایده های نووبدیع جسور باشید(پرسشنامه14) 106
اطمینان بخشی در نوآوری 111
پویا اندیشی 111
ارتباطات 114-113
برقراری ارتباط مؤثر هنر مدیران موفق(پرسشنامه15) 113
در ارتباطات تا چه حد شنوده خوبی هستید؟(پرسشنامه16) 117
آیا در سازمان خود همچون یک بیگانه اید؟(پرسشنامه17) 123
در ارتباط با دیگران تا چه حد اعتماد به نفس دارید ؟(پرسشنامه18) 127
برای مخاطبان خود معما نباشید 133
نقش احساس در مدیریت 167-135
احساس شما نسبت به کارتان چیست ؟(پرسشنامه19) 135
واکنش شما نسبت به انتقاد چگونه است؟(پرسشنامه20) 141
در برابر بحرانها چگونه عمل می کنید؟( پرسشنامه21) 147
تا چه حد مخاطره پذیر هستید؟(پرسشنامه22) 152
در مقابله با بحرانها تا چه حد از شوخ طبعی بهره می برید؟( پرسشنامه23) 157
بی حوصلگی،بدخلقی و عصبانیت رادر کار خود چگونه کنترل می کنید؟(پرسشنامه24) 161
انگیزش 188-169
زمینه های انگیزشی خود را بشناسید(پرسشنامه25) 169
جدول عوامل انگیزشی 172
تا چه حد به کارکنانتان اعتماد دارید؟(پرسشنامه26) 175
چگونه در خود و دیگران انگیزه ایجاد می کنید؟( پرسشنامه27) 179
درباره انگیزه های همکارانتان چگونه فکر می کنید؟(پرسشنامه28) 183
راههائی برای تقویت مهارتهای انگیزشی مدیران 187
کار گروهی 217-189
مدیریت یعنی کار با گروههای انسانی(پرسشنامه29) 189
تصویر شما در ذهن کارکنانتان چگونه است؟(پرسشنامه30) 196
آیا در کار گروهی در جریان آب شنا کردن را می پسندید؟(پرسشنامه31) 200
اخلاقیات چه پایگاهی نزد شما و همکارانتان دارد؟(پرسشنامه32) 205
سازمان خود را چگونه می پندارید؟(پرسشنامه33) 210
کلام آخر در مورد کار گروهی 216

نماد اعتماد
logo-samandehi