معرفی کتاب : مردم در سازمانها: زمینه رفتار سازمانی

معرفی کتاب : مردم در سازمانها: زمینه رفتار سازمانی
نویسنده کتاب : آرميچل ترنس
ناشر کتاب : رشد
تعداد صفحات کتاب : 749

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ناشر الف
پیشگفتار ج
بخش اول کلیات
فصل اول سیری در پیدایش بازرگانی
تاریخچه بازرگانی
بازرگانی در مرحله توحش
بازرگانی در مرحله تمدن
بازرگانی در عهد سومریان
بازرگانی در عهد بابلیان
بازرگانی در دوران فنیقی ها
بازرگانی در مصر باستان
بازرگانی در ایران باستان
بازرگانی در یونان باستان
بازرگانی در رم باستان
بازرگانی مقارن ظهور اسلام
بازرگانی در قرون وسطی
بازرگانی در عصر رنسانس
بازرگانی در قرن پانزدهم میلادی
بازرگانی در قرن هجدهم میلادی
بازرگانی در قرن نوزدهم میلادی
فصل دوم شناخت مفاهیم و ویژگیهای بازرگانی
واژه بازرگانی
تعریف بازرگانی
مدیریت بازرگانی
هدف موسسات بازرگانی
ویژگیهای مشترک موسسات بارزگانی
وجوه افتاق موسسات بازرگانی با سایر سازمانها
وظایف بازرگانی
انواع بازرگانی
بازرگانی داخلی
بازرگانی خارجی
نحوه پرداخت بهای کالاهای مبادله شده
فصل سوم محیط بازرگانی
فرهنگ
محیط اجتماعی
ترکیب و تحول جمعیت
ارزشها و مسولیتهای اجتماعی
حمایت از مصرف کننده
اخلاق و آداب بازرگانی
اوضاع و شرایط اقتصادی
اقتصاد کلان
اقتصاد خرد
نیروهای عرضه و تقاضا
ادوار تجاری
رقابت
شیوه های برخورد با رقبا
محیط سیاسی و قانونی
همزیستی با دولت
تغییرات و تحولات تکنولوژیکی
کاربرد تکنولوژی
بیکاری ساختاری
انتقال تکنولوژی
اثرات موسسات بازرگاین بر محیط فیزیکی
اکولوژی
فصل چهارم مبانی حقوقی موسسات بازرگانی
انواع موسسات بازرگانی
کسب و کار انفرادی
فعالیت شراکتی
شرکت
مشخصات کسب و کار کوچک
فعالیت بر اساس حق امتیاز
مبنای حقوقی تشکیل شرکتهای بازرگانی در ایران
شرکت سهامی
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت نسبی
شرکت های تعاونی تولید و مصرف
بخش دوم سازمان
فصل پنجم فرآیند مدیریت
تاریخجه مدیریت نوین
مکاتب کلاسیک سازمان و مدیریت
مکتب مدیریت علمی یا تیلوریسم
مکتب جهانی مدیریت یا فایولیسم
مکاتب نئوکلاسیک مدیریت(رفتارگرایان)
نهضت روابط انسانی
وارنر و شاخه شیکاگو
شاخه مراوده ای
مکتب نوعدوستی صنعتی
نظریه های نوین سازمان و مدیریت
نظریه سیستمها
نظریه مدیریت دموکراتیک
تعریف مدیریت
تعریف سازمان
طبقه بندی و شاخه های مدیریت
وظایف مدیران
هرم مدیریت
فصل ششم برنامه ریزی و تصمیمگیری
تعریف برنامه ریزی
مراحل برنامه ریزی
طبق بندی اهداف موسسات بازرگانی
محیط برنامه ریزی
فواید و مزایای برنامه ریزی
ویژگیهای یک برنامه ریزی خوب
نقش اطلاعات در برنامه ریزی
دوره برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
برنامه ریزی جهانی
برنامه ریزی منطقه ای
برنامه ریزی ملی
برنامه ریزی جامع و یا استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک در موسسات بازرگانی
تصمیم گیری
تعریف تصمیم گیری
انواع تصمیم گیری
فرآیند تصمیم گیری
مشخصات یک تصمیم موثر
نقش ارزشها و معتقدات در تصمیم گیری
فنون کمی تصمیم گیری
فصل هفتم سازمان و سازماندهی
تاریخچه سازمان
علل تشکیل سازمانها
تعریف سازمان
وجوه مشترک سازمانها
بوروکراسی
بوروکراسی از دید منفی
بوروکراسی از دید مثبت
بوروکراسی از دید بی طرفی
لزوم نظارت بر بورروکراسی
سازماندهی
تقسیم کار و طبقه بندی وظایف
اهمیت تقسیم کار
محاسن و مزایای تقسیم کار
معایب تقسیم کار
طبق بندی وظایف
مبانی تقسیم کار و طبق بندی وظایف
تقسیم وظایف اجرایی بر اساس تعداد
تقسیم وظایف اجرایی بر اساس حروف الفبا
تقسیم وظایف اجرایی بر اساس وظیفه
تقسیم وظایف اجرایی بر اساس نوع محصول
تقسیم وظایف اجرایی بر اساس مشتری
تقسیم وظایف اجرایی بر اساس قلمرو جغرافیائی
تقسیم وظایف اجرایی بر اساس فرآیند عملیات
تقسیم وظایف اجرایی بر اساس روش مختلط
تقسیم وظایف و سازماندهی بر اساس روش تحلیلی
سازماندهی بر حسب پروژه
سازمان ماتریسی
ساخت جدید سازمانی
اختیار چیست؟
تفویض اختیار
تعریف تفویض اختیار
حیطه نظارت
سلسله مراتب سازمانی
تمرکز و عدم تمرکز
وظایف صف و ستاد
سازمان رسمی
سازمان غیر رسمی
علل تشکیل و پیوستن افراد به سازمان غیررسمی
اثرات سازمان غیر رسمی بر سازمان رسمی
نمودارهای سازمانی
تطبیق و هماهنگی
علل لزوم هماهنگی
اصول هماهنگی
موانع هماهنگی
ارتباطات سازمانی
انواع ارتباطات
موانع ارتباطات
لزوم تجدیدنظر رد ساختار سازمانی
فصل هشتم هدایت و رهبری
هدایت کردن
مهارتهای لازم برای هدایت کردن
انگیزه و رفتار
انگیزه
نظریه انسان تک انگیزه ای
نظریه های تعدد و توع عوامل انگیزش
مازلوو هرم نیازها
هرزبرگ و تئوری انگیزشی- بهداشتی
انگیزش در عمل
رهبری
تعریف رهبری
عناصر رهبری
مفروضات مدیر راجع به انسان
سکب ها و شیوه های رهبری
شبکه مدیریت
انواع رهبری
رهبری موثر یعنی مهارت در استفاده از روابط انسانی
فصل نهم تحول و نوآوری
ضرورت تحول
عاملات تغییر و تحول
نقش و مسئولیت مدیران در ایجاد تحول
فرآیند تغییر و تحول
مقاومت در مقابل تحول و تغییر
نکات و حقایقی چند راجع به ایجاد تحولات و تغییرات
نوآوری و خلاقیت
نقش شرکتهای چند ملیتی در گسترش و انتقال نوآوری
فصل دهم نظارت و کنترل
تعریف نظارت یا کنترل کردن
انواع کنترل
فرآیند کنترل
ویژگیهای یک کنترل موثر
روشهای کنترل
واکنش افراد در مقابل کنترل
فهرست منابع ماخذ


نماد اعتماد
logo-samandehi