معرفی کتاب : رفتار و مدیریت

معرفی کتاب : رفتار و مدیریت
نویسنده کتاب : رضوان شفيق
ناشر کتاب : مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات کتاب : 163

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار مولف
فصل اول: آمیختگی انسان با محیط
دانش رفتاری
رفتار فعالیتی است همه جانبه
انسان یک واحد جسمی روانی است
رفتار هدف غایی
رفتار وسیله هماهنگی با محیط
محیط واقعی و محیط طبیعی
هماهنگی
انگیزه های رفتار
انگیزه های اولیه
انگیزه و انرژی
فصل دوم: انگیزه های اجتماعی
نیازهای انسانی
طبقه بندی انگیزه های اجتماعی
نیازهای اصلی روحی
اختلافات فردی و رابطه میان نیازها
فعل و انفعال ها به صورت انگیزه های رفتاری
نیروزا و باعث و انگیزه
وظیفه انگیزه ها
موازنه جسمی
آموزش اخلاقی
انگیزه های مرکب
گرایش انسانی آبراهام مازلو
هرم یا جدول نیازهای مازلو
فصل سوم: کار
ماهیت کار
انگیزه های مادی
اصول تعیین سیستم انگیزه های مادی
انگیزه های معنوی
تسهیلات اجتماعی
رقابت
پاداش ها
انگیزه بسیج عمومی در زمان جنگ
انگیزه های روانی کار
انگیزه های اجتماعی کار
انگیزه های استقرار و انجام کار
فصل چهارم: مقدمات تاریخی روابط انسانی
روان شناسی صنعتی در دانشگاه ها
روابط انسانی
فضای دیکتاتوری
فضای دمکراسی
فضای آشوب زده
فصل پنجم: مدیریت علمی
آزمایش های تایلر- مراحل و نتیجه آزمایش
مقایسه میان دو آزمایش
فصل ششم: مکتب روابط انسانی
مطالعات مایرز
بازتاب بررسی های«مایو»
آزمایش هاوتورن
بررسی سالن مونتاژ
تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش قبلی
بررسی انگیزه های و دستمزدهای تشویقی
بررسی ملاقات ها
ساختار گروهی در محیط کار
نقد نظریه هاوتورن
فصل هفتم: مکتب های معاصر
مکتب علوم رفتاری
هواداران ترکیبات
هواداران هماهنگی
مکتب احتمال
مکتب ران شناختی
مکتب چارچوب
بصیرت
خویشتن نگری و مکتب رفتاری
فصل هشتم:فرماندهی و مدیریت
مدیریت و ریاست
نظریه هایی درباره مدیریت
نظریه شیوه
نظریه شغلی و وظیفه ای
نظریه اوضاع و احوال
نظریه آمیختگی
فرمانده و مدیر و زیردستان
انواع مدیریت و فرماندهی
فرماندهی و مدیریت دسته جمعی
فرماندهی نظامی
فصل نهم: ابعاد روانی حس مدیریت
فرق میان مدیریت و مدیر
تعریف مدیر
احراز پست مدیریت
بررسی مدیریت و فرماندهی
نظریه های مدیریت
نظریه های وضعیتی
نظریه هماهنگی
نظریه وظایف
نظریه روان شناسی در فرماندهی و مدیریت
رفتار مدیریتی
توافق معنوی اجتماعی
انگیزه های مدیریت
فصل دهم: نمونه هایی از جنبه های رفتار گروهی
فرد و جامعه
سازماندهی هسته اجتماعی
جنبه های هسته اجتماعی
هسته فرهنگی
تئوری شبکه و روابط شخصیتی
عوامل موثر در خودکفایی تولیدی
خستگی و دقت
خستگی و تولید
انگیزش های تولید
سرچشمه انرژی فعالیت فکری
معادله تولید
فصل یازدهم: گروه فعال- قدرت گروهی
مفهوم گروه
قدرت گروه
جنبه های مشخصه زندگی گروه
گروه بندی های فرعی
قدرت گروه و شایستگی تولید
کاوش برای یافتن اطلاعات
سطح نیازهای فردی
خصوصیت گروه رشد یافته
فصل دوازدهم: روحیه
وضعیت مطلوب کار برای فرد
میزان رضایت فرد از کار خود
واتکو و نیازهای انسان
رابطه میان روحیه و نظارت
رشد روحیه گروهی و مدیریت گروهی
فصل سیزدهم: آموزش حرفه ای
برنامه های آموزشی
اصول یادگیری و آموزش
تکرار و تمرین
راهنمایی و رهبری
پاداش
تشخیص دادن و کلیت بخشیدن
خودداری و خاموشی
روش کلی و روش جزئی یادگیری
رشد قدرت برای یادگیری
هدف های آموزش حرفه ای
فصل چهاردهم: تکنیک ارزیابی روابط انسانی
روابط انسانی
تشکیلات اجتماعی کارخانه
نقش روان شناس در صنعت
انستیتو روان شناسی صنعتی
اندازه های قدرت
معیار روان شناسی در صنعت
اندازه گیری تفاوت فردی
وظیفه نمودار شخصیتی
فصل پانزدهم: مشکلات روانی و اثر آن
مشکلات انگیزه ها
برخورد هدف های شرکت
سیستم علت های غیر فعال
ناکامی نیازهای عالی
مشکلات کارگر
کارگر خشمگین
عوامل اجتماعی تولید
سیستم مشارکت
سیستم گزارش گروهی
عوامل مادی تولید
انتخاب حرفه
انگیزه های رفتار و اثر آن در انتخاب حرفه
منابع و مآخذنماد اعتماد
logo-samandehi