معرفی کتاب : روانشناسی مدیریت و سازمان

معرفی کتاب : روانشناسی مدیریت و سازمان
نویسنده کتاب : علوي امين الله
ناشر کتاب : مرکز آموزش مديريت دولتي
تعداد صفحات کتاب : 338

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار یک -
دیباچه نویسنده سه
فصل اول- علم روانشناسی و مدیریت و سازمان -
تعریف روانشناسی 2
نقش روانشناسی در مدیریت و سازمان 3
فصل دوم- مکتبهای مهم روانشناسی -
ساخت گرایان 5
وظیفه گرایان- روانکاوان 6
رفتار گرایان 7
روانشناسی گشتالت(طرفداران شکل و طرح کلی) 8
روانشناسی معاصر- مقایسه مکتبهای مهم روانشناسی 9
فصل سوم- شناخت روانشناسی به عنوان علم -
روانشناسی حیوانی 12
توجه به بیماران روانی 13
روش علمی چیست؟ 17
روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم رفتاری 16
مشاهده طبیعی 17
روش آزمایش- محرک چیست؟ 18
گروههای آزمایشی و گروه گواه 19
روشهای کلینیکی 19
روشهای آماری 20
فصل چهارم- تفاوتهای فردی -
تفاوتهای افراد از نظر ظاهری و روانی 21
تفاوت بین افراد از کجا پیدا می‌شود؟ 22
تجزیه و تحلیل تفاوتهای فردی 23
روشهای آماری در روانشناسی 23
تفاوتهای افراد از چه تاریخ شروع می شود؟ 30
ژنها 31
چگونه تفاوتها گسترش می یابد؟ 32
هم شکمان یکسان 33
محیط 33
اهمیت وراثت و محیط در تعیین سرنوشت یک فرد 34
آزمایش مربوط به وراثت و محیط 35
فصل پنجم- تاثیر وراثت بر رفتار -
قوانین وراثت در ساخت بدنی، روانی و رفتار 39
صفات غالب و صفات مغلوب 40
صفات غالب و صفات مغلوب در افراد انسانی 41
محیط در برابر وراثت 45
وراثت در زمینه امور هنری در حد عالی، استعدادهای ریاضی 52
آیا هوش وراثتی است یا نتیجه پرورش است 55
خلاصه نظریات درباره تاثیر وراثت و محیط بر یکدیگر و بر فرد 58
فصل ششم- هوش، استعداد و آزمونهای هوشی -
آزمونها یا تستهای هوش 62
سن هوشی از چه تاریخی شروع می شود؟ 65
تست استانفورد بینه 66
آیا بهره هوشی ثابت است؟ 68
عوامل تشکیل دهنده هوش 70
چند ماده از تست کودکان و بزرگسالان 71
تستهای استعداد سنجی 75
فواید یافتن بهره هوشی و نتایج آزمونهای استعداد سنجی 78
فصل هفتم- انگیزه و هیجان -
خواص اساسی انگیزه 84
انگیزه های اصلی یا فیزیولوژیک 85
انگیزه تشنگی- انگیزه جنسی 88
انگیزه مادری 90
انگیزه کسب موفقیت 91
سنجش انگیزه‌ها با یکدیگر و نیرومندی نسبی آنها 91
انگیزه‌های اکتسابی و عادت 92
رابطه انگیزه‌های اکتسابی با یادگیری شرطی 92
انگیزه‌های ناهوشیار نظریات فروید 93
هیجانها 94
فرایندهای انگیزه‌ها 95
جنبه های فیزیولوژیک هیجانها و انگیزه‌ها 96
جنبه های عصبی هیجانها 97
ترس- اضطراب- تشویق و تنبیه 98
خشم و حسد- محبت و شادمانی 99
فصل هشتم- انگیزش کارکنان- نظریه‌ها و الگوهای تازه انگیزش رفتار -
مفروضات تئوریX و تئوریY 106
الگوهای انگیزش 107
الگوی مزلو 119
الگوی هرزبرگ 115
الگوی وروم 117
بررسی الگوهای مختلف و نتیجه گیری 117
فصل نهم- تشویق و تنبیه و آثار آن در رفتار کارمندان -
انواع پاداش 122
نظام تشویق و پاداش 124
مشوقهای غیر نقدی 126
استفاده از تشویق و پاداش 129
تنبیه و اثرات آن در رفتار کودکان 130
مقررات سازمانی و تنبیه 132
فصل دهم- انگیزش گروهی و سازمانی: پویایی گروهی -
مطالعات هاثورن -
هدفها و سازمانها 144
نفوذ سازمانی 144
خلاصه 146
فصل یازدهم- روانشناسی صنعتی و روانشناسی هوا و فضا -
انتخاب افراد – استعدادها 150
هوش و استعداد- علاقه و پشتکار 152
طرح ریزی وسائل کار- روانشناسی هوا و فضا- نیازهای اولیه 153
کمبود حسی 155
تحقیقات ابزاری و مهندسی عوامل انسانی 158
خستگی و بی‌خوابی 160
انگیزه- عواطف- شخصیت و سکوت در هوا و فضا 160
شخصیت و منش 162
سکوت 163
فصل دوازدهم- روانشناسی شخصیت -
ساخت شخصیت -
انواع صفات و ویژگیهای شخصیتی 168
نمونه طبقه بندی صفات و ویژگیها 169
استعدادها، نگرشها و تمایلات 170
طبقه بندیهای شخصیت 174
طبقه بندی کرچمر 175
انتقاد از طبقه بندی کرچمر 176
طبقه بندی سه وجهی شلدن 177
نظریه شناخت شخصیت بر پایه کار غدد داخلی یا درون ریز 179
غدد داخلی و شخصیت 184
طبقه بندی شخصیت بر پایه غدد داخلی 185
برون گرایی و درون گرایی 188
نظریه آیسنک درباره شخصیت 191
فصل سیزدهم- سنجش شخصیت -
آزمونهای وضعیتی شخصیت 201
آزمونهای فرا فکن 203
فصل چهاردهم- بهنجاری و نابهنجاری رفتار -
بزه‌کاری و شخصیتهای بزه‌کار 208
شخصیت روان مختل(پسیکوپات) 209
روان‌پریشی و دیوانگی 210
شخصیت روان رنجور با نوروتیک 211
اضطراب 211
وسواسها 215
هیستری 215
خسته روانی(نوراستنی) 216
روان درمانی نوروزها 217
شخصیتهای روان ریش(پسیکوتیک) 219
پسیکوزهای عضوی 220
روان پریشیهای کارکردی(پسیکوزهای کنشی) 221
اسکیزوفرنی 223
درمان پسیکوزها 224
فصل پانزدهم- فشارهای عصبی و روانی در سازمان(استرس) -
تغییرات فیزیولوژیکی و روانی استرس 229
مراحل استرس 230
انواع فشارهای روانی(استرس) 232
کشمکش درونی 236
راههای از میان بردن فشار روانی(استرس) 238
آزمونهای سنجش فشار روانی(استرس) 242
گونه های رفتاری و شخصیتی 245
آزمون بر پایه کارکرد عصبی و غدد داخلی 246
آزمون فشار روانی و عصبی(استرس) 247
فصل شانزدهم- نفوذ در دیگران -
الگوهای نفوذ در دیگران 255
قدرت و اختیار 255
نفوذ از راه تهدید و اجبار 257
نفوذ از راه مهارت و استادی 258
نفوذ از راه همکاری و همیاری(تشریک مساعی) 259
فصل هفدهم- رهبری -
نظریات رهبری 267
توجه به صفات رهبر 268
نمونه‌هایی از صفات و خصلتهای رهبری 269
بررسیهای آیوا 270
مطالعات ایالت اهایو 272
مطالعات میشیگان 273
شیوه های رهبری اقتضایی 275
شبکه مدیریت 278
چهار نظام مدیریت لیکرت 281
نظریه مسیر- مقصد 283
خلاصه فصل 286
فصل هجدهم- طرح ریزی مناسب کار: استراتژی تغییر و تحول در سازمان طرح ریزی دوباره کار چیست؟ 292
ویژه بودن طرح ریزی کار به عنوان یک استراتژی تغییر 296
چگونه می توان وظایف و مشاغل را به طور معقول طراحی کرد؟ 299
دیدگاه تازه در زمینه کار 300
نظریه روبرویی شغل و فرد یا طرح ریزی شغل برای افراد 301
حالتهای روانی بنیادی و مهم 301
طرح ریزی شغل و حالتهای مهم روانی 304
فصل نوزدهم- تغییر سازمانی، بهسازی و اثر بخشی مدیریت و سازمان ‌عوامل عمده پیشرفت تغییرات و بهسازی سازمانی 312
پژوهش ضمن عمل 313
فرا‌گرد تغییر 316
نظریه تغییر برنامه ریزی شده 319
مرحله نخست- بازکردن افکار- پدید آوردن انگیزش برای تغییر 320
مرحله دوم- ایجاد و گسترش عقاید و رفتار‌های تازه بر پایه اطلاعات جدید و باز شناخت اطلاعات 322
مرحله سوم- دوباره بستن- تثبیت تغییر 323
نقش مشاور در بهسازی سازمانی- فرا‌گرد مشاوره 325
نیازهای تغییر و دگرگونی 326
مقاومت در برابر تغییر و دگرگونی 327
استراتژیهای رفتار مناسب در برابر مقاومت 331
نظر اقتضایی درباره مقاومت و اثر بخشی تغییر 336

نماد اعتماد
logo-samandehi