معرفی کتاب : مدیریت رفتار سازمانی

معرفی کتاب : مدیریت رفتار سازمانی
نویسنده کتاب : شرمورهورن جان آر، هانت جيمزجي ، ازبورن ريچاردان
ناشر کتاب : موسسه تحقيقات و آموزش مديريت
تعداد صفحات کتاب : 428

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار مترجمان
فصل اول- رفتار سازمانی و مدیریت 1
رفتار سازمانی چیست؟ 3
فواید رفتار سازمانی 5
ماهیت سازمانها 9
مدیران در سازمانها 11
فرایند مدیریت 15
ماهیت کار مدیریت 17
خلاصه 22
فصل دوم- رفتار سازمانی و محیط کار جدید 25
محیط در حال تغییر مدیریت 27
مدیریت کیفیت فراگیری 33
مدیریت و تنوع نیروی کاری 36
اخلاق مدیریتی و مسؤولیت اجتماعی 37
رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری 41
خلاصه 43
فصل سوم- رفتار سازمانی و اقتصاد جهانی 47
مدیریت و الزام جهانی 49
فرهنگ چیست؟ 51
افراد در محیط کار از دیدگاه جهانی 57
مدیریت تطبیقی و عملکردسازمانی 59
یک نگرش جهانیدرباره یادگیری رفتار سازمانی 65
خلاصه 67
فصل چهارم- تفاوتها و اختلافات افراد 69
تفاوتهای جمعیتی بین افراد 71
تفاوتهای شایستگی بین افراد 75
تفاوتهای شخصیتی افراد 76
تفاوتهای ارزشی افراد 81
تفاوتهای طرز تلقی افراد 84
تفاوتهای فردی واستراتژی های تنوع محیط کار 90
خلاصه 92
فصل پنجم- انگیزش و پاداشها 95
تئوری های محتوایی و فرایندی 97
تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو 97
تئوری ERG آلدرفر 99
تئوری نیازهای اکتسابی مک کله لند 100
تئوری دو عامل هرزبرگ 102
تئوری برابری 104
تئوری انتظار 106
یک مدل ادغام شده انگیزش 110
خلاصه 112
فصل ششم- تقویت، نظام پرداخت و خود مدیریتی 115
یادگیری 117
تقویت 121
تئوری یادگیری اجتماعی و خود-مدیریتی رفتاری 125
خلاصه 130
فصل هفتم- طراحی شغل، هدف گذاری و ارزیابی عملکرد 133
روشهای طراحی شغل 136
روش تشخیص غنای شغلی 138
شقوق تنظیم کار 141
تئوری هدفگذاری 144
ارزیابی عملکرد: فرایند و هدف 146
خطاهای اندازه گیری در ارزیابی عملکرد 148
روشهای ارزیابی عملکرد 150
خلاصه 152
فصل هشتم- گروهها و تیم های کاری 157
انواع گروهها درسازمان 159
گروهها چگونه به سازمانها کمک می کنند 161
شالوده اثر بخشی گروه 164
گروههای کارکنان درگیر در سازمان 169
تیم های کاری خودمدیریتی 171
کار تیمی و تیم سازی برای اثر بخشی گروهی 175
خلاصه 177
فصل نهم- گروه و پویاییهای درون گروهی 181
مراحل رشد گروه 183
نیازهای وظیفه ای و نگهداری گروهها 191
ارتباطات درگروهها 193
تصمیم گیری در گروهها 194
پویایی درون گروهی 200
خلاصه 201
فصل دهم- قدرت وسیاست 205
قدرت 207
دیدگاههای مدیریتی درباره قدرت ونفوذ 212
تواناسازی 215
سیاست سازمانی 217
اقدام سیاسی در سازمانها 221
اخلاقیات در قدرت و سیاست 223
خلاصه 225
فصل یازدهم- رهبری 227
نظریه های صفات و رفتار 229
نظریه های رهبری اقتضایی 234
تئوری اسناد و رهبری جدید 242
نظریه های مراوده ای و دگرگونی 246
خلاصه 249
فصل دوازدهم- ارتباطات وتصمیم گیری 253
فرایند ارتباطات 255
ارتباطات کارآمد و اثر بخش 257
مجاری ارتباطات 258
برقراری ارتباط درباره نقشها 264
تصمیم گیری در سازمانها 266
قاطعیت در تصمیم گیری 276
مدیریت مشارکتی درتصمیم گیری 278
یادگیری سازمانی 281
خلاصه 290
فصل سیزدهم- تعارض ومذاکره 295
تعارض 297
مدیریت تعارض 300
مذاکره 305
دیدگاههای متفاوت در مذاکره 308
مسائل مربوط به مدیریت در مذاکره 310
خلاصه 313
فصل چهاردهم- اهداف و ساختارهای سازمانی 317
اهداف سازمانی 319
ساختار رسمی و تقسیم کار 323
تخصص عمودی 324
کنترل 331
تخصیص اختیار رسمی 335
تخصص افقی 337
هماهنگی 341
خلاصه 344
فصل پانزدهم 347
مقیاس و طرح سازمانی 349
فن آوری و طرح سازمانی 357
محیط و طرح سازمانی 360
استراتژی و طرح سازمانی 367
خلاصه 371
فصل شانزدهم- فرهنگ سازمانی 375
مفهوم فرهنگ سازمانی 377
وظایف فرهنگ سازمانی برای اعضای خود 383
جنبه های قابل مشاهده فرهنگ سازمانی 387
ارزشها وفرهنگ سازمانی 389
مفروضات عمومی و فرهنگ سازمانی 391
مدیریت فرهنگ سازمانی: ایجاد، تقویت و تغییر فرهنگ 393
اخلاق و فرهنگ سازمانی 397
خلاصه 397
فصل هفدهم- تغییر و توسعه سازمانی 401
ماهیت تغییر سازمانی 403
استراتژی های تغییر برنامه ریزی شده 406
مقاومت در برابر تغییر 408
پویایی استرس (فشارهای روانی) 411
بهبود سازمان 414
فرایند بهبود سازمانی 415
مداخلات بهبود سازمانی 416
خلاصه 423

نماد اعتماد
logo-samandehi