معرفی کتاب : طراحی ساختار سازمانی

معرفی کتاب : طراحی ساختار سازمانی
نویسنده کتاب : اعرابي محمد
ناشر کتاب : دفتر پژوهش هاي فرهنگي
تعداد صفحات کتاب : 136

فهرست مطالب کتاب

فهرست نمودارها 9
مقدمه 2
فصل اول: ابعاد و انواع ساختارهای سازمانی 15
ابعاد سازمانی (متغیرهای محتوایی و ساختاری) 15
انواع ساختارهای نظری سازمانی 17
انواع ساختاری عملی سازمانی 19
جمع بندی 28
فصل دوم: متغیرهای محتوایی(1)- ارتباط متغیرهای محتوایی با ساختارهای نظری -
ارتباط هدف و استراتژی با ساختار 31
ارتباط محیط با ساختار 38
ارتباط تکنولوژی با ساختار 47
ارتباط اندازه و چرخه زندگی باساختار 65
جمع بندی 70
فصل سوم: متغیرهای محتوایی (2)- ارتباط متغیرهای محتوایی با ساختارهای.. 73
ساختار مبتنی بر نوع وظیفه 73
ساختار مبتنی برنوع محصول (تولید) 75
ساختار برحسب منطقه جغرافیایی 77
ساختار پیوندی 79
ساختار ماتریسی 81
جمع بندی 83
فصل چهارم: متغیرهای ساختاری 85
ارتباط متغیرهای محتوایی با متغیرهای ساختاری 85
ارتباط هدف و استراتژی با متغیرهای ساختاری 87
ارتباط محیط با متغیرهای ساختاری 90
ارتباط تکنولوژی با متغیرهای ساختاری 91
ارتباط اندازه و چرخه حیات سازمان با متغیرهای ساختاری 92
ارتباط متغیرهای ساختاری با ساختارهای نظری و عملی 95
جمع بندی(1) 96
جمع بندی(2) 99
پیوست1: طراحی و تبیین ساختار مناسب برای افزایش کارایی تجاری درایران 101
یادداشتها 120
نمایه 130

نماد اعتماد
logo-samandehi